Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 


Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2014р.

 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ,ОРГАНІЗАЦІЮ І РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «___» ________________ 20__ року

Протокол № ___

В РЖИЩІВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ТЕНІКУМІ

 

 

 

 

 

Ржищів 2014


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення є основним нормативним документом, що регламентує порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі  (далі – Положення).

1.2. Положення розроблено відповідно до:

ЗаконівУкраїни:

– «Про освіту», «Про вищу освіту».

ДокументівРІПТ:

– Положення про організацію навчального процесу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі (протокол Педагогічної ради № 4 від 17.04.2014 року)

– Положенням про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі (протокол Педагогічної ради № 4 від 17.04.2014 року.);

1.3. На екзаменаційну комісію (ЕК) покладаються наступні завдання:

-     перевірка і оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують вищий навчальний заклад, з метою встановлення відповідності їх освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам стандарту якості освіти, положень про вищий навчальний заклад України і ступеневу систему освіти, а також навчальних планів і програм підготовки фахівців;

-     вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою з урахуванням рекомендації випускового відділення);

-     розробка пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з певних напрямів та спеціальностей.

1.4. Атестація може проводиться у таких формах: екзамен з окремих дисциплін або комплексна перевірка знань студентів з кількох профільних дисциплін в обсязі діючих навчальних програм, захист курсової роботи (проекту) відповідно до галузевих стандартів та навчальних планів напрямів та спеціальностей.

ІІ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

           2.1. ЕК створюється щороку у складі голови, його заступника та членів комісії для кожного напряму та спеціальності з усіх форм навчання і діє протягом календарного року.

2.2. Головою ЕК з кожного напряму та спеціальності призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. Голова комісії за поданнямдиректоравищогонавчального закладу погоджується Педагогічною радою Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму. Одна і та ж сама особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль.

Службові записки щодо кандидатур голів ЕК подаються до відділу з навчальної роботи до 01 листопада. Проекти наказів про склад екзаменаційних комісій подаються до відділу з навчальної роботи за два місяці до початку роботи ЕК.

Голова ЕК знайомить усіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечує роботу комісіївідповідно до затвердженого розкладу. Він обов'язково повинен бути присутнім під час екзамену, захисту курсової роботи, обговорення результатів екзаменів на засіданнях комісії та захисту курсових робіт, виставлення оцінок, вирішення питання присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів державного зразка або відмову в їх видачі. Він контролює роботу секретаря комісії що до підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів. Складає звіт після закінчення роботи ЕК, який після обговорення на її заключному засіданні подає у відділ з навчальної роботи Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму (РІПТ).

2.4. До складу ЕК повинні входити викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, спеціальних наук, окремих загальнонаукових дисциплін.

2.5. Персональний склад членів ЕК та екзаменаторів затверджується наказом директора не пізнішеніж за місяць до початку роботикомісії. КількістьчленівЕК становить не більше шести осіб,  включаючи голову державної комісії.

Оплата праці голови здійснюється на умовах погодинної оплати відповідно до наказу Міністерстваосвіти і науки Українивід 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і облікунавчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказу Міністерстваосвіти і науки Українивід 26.09.05 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифнихрозрядівпрацівниківнавчальнихзакладів, установосвіти та наукових установ» та наказу Міністерства освіти України від 02.04.93 № 90 «Про затвердженняІнструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищихнавчальнихзакладів».

Час, що витрачено на підготовку і розгляд матеріалів до засідання ДЕКа, оплаті не підлягає.

Участь уроботі ЕК членів комісії від навчального закладу планується як педагогічне навантаження з відповідною оплатою.

2.6. Технічний секретар ЕК призначається наказом директора із числа працівників навчально-допоміжного складу відповідного відділення і не є членом ЕК. Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів. Свої обов'язки він виконує у робочий час з основної посади. До початку роботи ЕК секретар повинен:

-     отримати бланки протоколів засідання ЕК;

-     отримати супровідні документи (накази, розпорядження, подання голові ЕК щодо захисту курсових робіт, відомості про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК.

Під час роботи ЕК секретар:

-     доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її роботи;

-     веде протоколи засідань ЕК.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

3.1. ЕК працюють у строки, передбачені графіком навчального процесу та навчальними планами кожного напряму та спеціальності.

Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою комісії, подається до відділу з навчальної роботи та затверджується заступником з навчальної роботи не пізніше ніж за місяць до початку екзаменів. Програма та форма проведення екзаменів (усно, письмово, тестування) визначається випускним відділенням і затверджується Педагогічною радою РІПТ.

                      Програми екзаменів (пропозиції або проекти) подаються випускними відділеннями до навчальної частини до 1 листопада поточного навчального року.

3.2. До  складання екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм з напряму та спеціальності, на підставі наказу директора.

3.3. Не пізніше одного дня до початку екзаменів у державну комісію подаються необхідні документи, які забезпечують її  роботу.

3.3.1. До ЕК, незалежно від форми проведення атестації, подаються:

-     наказ (витяг з наказу) вищого навчального закладу про затвердження персонального складу комісії з напряму та спеціальності;

-     розклад роботи комісії;

-     списки студентів за навчальними групами, допущених до складання екзаменів, за підписом завідуючого відідленням;

-     зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки (середні зважені оцінки) з теоретичних навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик;

-     залікові книжки (індивідуальні плани) студентів, допущених до складання атестації;

-     екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми (комплексного) екзамену;

3.3.2. При складанні екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену до ЕК додатково подаються:

-     навчальні програми з дисциплін, винесених на екзамени;

-     програма екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену;

-     критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів;

-     комплект екзаменаційних білетів, варіанти комплексних завдань або письмових екзаменаційних робіт;

-     перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання студентами під час підготовки та відповіді на питання екзамену, у т.ч. технічні та дидактичні засоби і лабораторне обладнання.

                   Науково-педагогічні працівники відповідних дисциплін складають екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів, які розглядаються на засіданні випускаючоговідділення, затверджуються на методичній радівідділення, підписуються завідуючим випускаючого відділення та заступником з навчальної роботи. Екзаменаційні білети (в двох примірниках), варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів подаються до відділу з навчальної роботи мінімум за два місяці до екзаменів. Керівник/заступник керівника з навчальної роботи перевіряє кількість екзаменаційних білетів, їх відповідність вимогам програм х екзаменів, підписує та опечатує. Секретар екзаменаційної комісії забирає екзаменаційні матеріали у відділі з навчальної роботи у день екзамену

3.4. Кількість членів ЕК, включаючи голову комісії, складає не більше шести осіб. Складання екзаменів проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

3.5. Засідання ЕК оформляються протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

Тривалість усного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту однієї роботи не повинна перевищувати 30 хвилин. При висвітленні кожного розділу комплексного екзамену з напряму та спеціальності студенту для відповіді виділяється не більше 0,5 академічної години. Для проведення екзамену за тестом комплексного контрольного завдання доцільно відводити не більше чотирьох годин на групу.

3.6. Результати складання екзаменів оцінюються за національною шкалою за схемою оцінюванняРІПТ.

При визначенні оцінки роботи приймається до увагирівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів або захисті роботи (проекту), а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

3.7. Студентам, які позитивно склали екзамени рішенням ЕК присвоюється кваліфікація відповідно до отриманого напряму та спеціальності і видається диплом (дипломів з відзнакою).

Тим, хто має загальні оцінки «відмінно» не менше, ніж з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав екзамени, видається диплом з відзнакою, про що записується у протокол  засідання комісії.

3.8. У тих випадках, коли складання  екзаменів не відповідає вимогам рівняа тестації, ЕК приймає рішення про те, що студент є неатестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні екзамену, відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка встановленогозразка.

3.9. Якщо студент не з'явився на засідання ЕК для складання екзаменів то в протоколі комісії             відзначається, що він є неатестованим у зв'язку з неявкою на засіданнякомісії.

Студент, який не склав екзамен допускається до повторного складання протягом трьох років після закінчення. Перелік дисциплін, що виносяться на екзамени, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв в рік закінчення студентом теоретичного курсу. Повторно складаються тільки ті екзамени, з яких булла отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін, що відбулися у навчальнихп рограмахцих дисциплін.

IV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ

4.1. Оцінки складання екзаменів оголошуються у день їх складання після оформлення відповідного протоколу засідання ЕК. У протокол і відзначаються оцінки, одержані на екзаменах  записуються питання, задані випускникові, особливі думки членів комісії, вказується здобута кваліфікація, відповідного напряму чи спеціальності та виданий диплом (чи диплом з відзнакою).

Протокол підписує голова і члени ЕК, що брали участь у засіданні. Протоколи здаються до відділу з навчальної роботи кожного наступного дня протягом роботи ЕК.

4.2. За підсумками діяльності кожної ЕК складається звіт, оформлений відповідно до сучасних вимог, який затверджується на її заключному засіданні.

4.3. Питання про підсумки роботи державної комісії та розроблені відповідні заходи обговорюються на засіданні профілюючих відділень, Педагогічних  радах РІПТ.

ПОГОДЖЕНО

Заступник зНВР                                                                     О.С.Задорожній

Керівник відділу кадрів                                                             О.Ю.Кузьменко

Зав.методичним кабінетом                                                   Н.В.Кручинська

 

(Надпис на конверті)

Міністерствоосвіти і науки України

Ржищівськийіндустріально-пеадгогічний технікум

 

Відділення____________

Екзаменаційні білети на випускний екзамен

Спеціальність: _________

                                         код

«_______________________»

назваспеціальності

_______________________

назва предмету

____________________

відділення (заочне/денне)

____________

кількістьбілетів

1-й (2-й) примірник

 

2014-15н.р.


 

Міністерстваосвіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________________________________

Напрям підготовки / Спеціальність _____________________________________

(назва)

Комплексний екзамен з / Екзамен з ___________________

(назва)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___.

  1. __________________________________________________________________________________________________
  2. __________________________________________________________________________________________________
  3. __________________________________________________________________________________________________

 

Затверджено на засіданні Педагогічної ради РІПТ

Протокол №  від «___» ________________

 

 

 

 

Зав. відділенням________________        ___________________

                       (підпис)                     (прізвище, ініціали)

Заступник З НР          ________________         ___________________

                       (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 Форма №-8.04

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

Педагогічної радиРІПТ

Протокол № ____від

     «__»______________20___р

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ржищівського ІПТ

_______________А.Ю.Перегонцев

«___» _______________ 201__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


П О Д А Н Н Я

до затвердження  голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації

за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста

в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі на 20___ рік

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Найменування

установи,

посада

Вчений ступінь, вчене звання

Який навчальний заклад закінчив, коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи

за фахом

Строк

роботи

в ДЕК

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 5.01010401 «Професійна освіта»

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Форма № Н – 8.03

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

ПРОТОКОЛ №___ від „ ___” _______________ 20 __ року

 

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ  З ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

у студентів ___________ групи,   напряму підготовки_________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                          (шифр і    назва)

спеціальності ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                   (шифр і   назва)

факультету _________________________________________________________________________________________________________________

              Присутні:

              голова         ______________________________________        члени:  1. _____________________________________________________________________________

                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

              _________________________________________________________   2. _____________________________________________________________________________

                                                       (посада, науковий ступінь, вчене звання)

              3. _____________________________________________________________________________

Засідання розпочатк о ___ год. ___ хв.

                                                                                                                                    4. _____________________________________________________________________________

Закінчено о ___ год. ___ хв.                                                                    

                                                                                                                                    5. ____________________________________________________________________________


 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер екзамена-

ційного білета

Оцінка

Додаткові питання

Окремі висновки членів ДЕК

Рішення екзаменаційної комісії

 

Підпис

голови ДЕК

завдання (питання)

прізвище особи, яка ставила запитання.

Зміст запитання

оцінка

оцінка

присвоїти кваліфікацію

видати диплом

(з відзнакою)

І

ІІ

 ІІІ

ІV

кількість балів

за національ-ною шкалою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________ студентів.

                                                                                                                            (літерами)

 

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу № _____, засідання ДЕК № ____ від „___”  ___________________ 20 __ року.

 

Підписи: голова ____________________          ______________________________

                                           (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали)

 

             члени:1. __________________          ______________________________                              4. ___________________       __________________________

                          (підпис)                                                                       (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)                                                    (прізвище та ініціали)

 

                                  2. __________________          ______________________________        5. ___________________        __________________________

                          (підпис)                                                                        (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                                                    (прізвище та ініціали)

 

 3. __________________          ______________________________                          

                                                 (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

 

Протокол склав секретар екзаменаційної комісії            ______________________________________________________________________

                                                                                                        Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

ПРОТОКОЛ  № ____ від  «___» ___________________20_____  року

 

ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРА

 

 

Спеціальність __________________                                                                                           Присутні:

_____________________________                                                                       Голова            __________________________________

Відділення: _________                                                                                          Члени:           ________________________________________

Група № _____  (підгрупа № І)                                                                           ______________________________________________             

КОМІСІЯ розглянула матеріли здачі випускних екзаменів,                           _______________________________________________                       

виконання навчального плану і ПОСТАНОВИЛА присвоїти                                                         

кваліфікацію і видати диплом, як нижче вказано:        

                                                                                                                                Секретар           _______________________________________

 

 

 

п/п

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Результати екзаменів

 

Відмі-

тити,

що

Особисті

думки

членів

комісії

 

Кваліфікація

 

Категорія

диплом

 

Підпис

голови

ДЕК

Курсова

робота

Комплекс

ний

екзамен

Виконання

навчального

плану

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього розглянуто матеріалів 12 студентів

 

Підписи:                                                                               Члени:                        _________________________

.                      __________________________

Голова                                              ____________________                 

 

Протокол склав секретар                ____________________                  


                         

 

Додаток

Міністерства освіти і науки України

Ржищівський ІПТ

 

 

 

Розглянуто

Цикловою комісією                                                       Затверджено

__________ відділення                                              Педагогічною Радою РІПТ

Протокол № ___ від ______                                      Протокол № ___ від ______

Голова ради _____ _______                                                                Директор

 ______ А.Ю.Перегонцев

                  підписпрізвище                                                                    підпис

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

випускнуго екзамену з __________

Спеціальність ______ «_________________________»

                                                                             код                                           назва

Відділення: денне (заочне)

Освітньо-кваліфікаційнийрівень: _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів

2014 р.


І. Пояснювальна записка

 

  1. Змістпрограми. (Вступ; мета екзамену; якіохоплюєдисципліни)
  2. Структура екзамену. (Форма екзамену - усний, письмовий, тестовий; етапиекзамену)
  3. Вимоги до відповіді студента. (Студент маєвиявитизнання...; повинен оперуватидефініціями...; при аналізі повинен...; має знати, визначати, продемонструвативміння...; ОПП)

 

ІІ. Критеріїоцінювання

(Оцінка «5» передбачаєчітку, послідовну, логічнувідповідь на поставленепитання...)

 

ІІІ. Структура програми.

(тематика, питання, винесені на екзамен)

 

IV. Список рекомендованоїлітератури

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20