Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про   курсові роботи  в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


 

 

Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

     

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

про курсові роботи в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

І Загальні положення

 Виконання студентами  курсових робітв Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі (далі-технікум) – одна із важливих форм підвищення кваліфікації майбутніх спеціалістів, яка забезпечує формування  творчого підходу до опрацювання завдання навчально-дослідницького характеру.

Вимоги до курсових та їх тематика розробляються відповідними цикловими відділеннями технікуму на основі до даного Положення.

Курсові роботи виконується з тих дисциплін, які передбачені в  навчальному плані.

Мета написання курсової роботи:

- поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь;

- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;

- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв’язування практичних завдань;

- систематизація та узагальнення навчального матеріалу;

- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;

- вироблення навичок самостійних творчих досліджень;

- виявлення наукових здібностей  студентів і залучення їх до дослідницької роботи.

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення усієї дисципліни або її розділу, що забезпечує отримання знань, достатніх для їх виконання.

ІІ Завдання на курсову роботу

 Тематика курсових робіт (проектів) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Теми курсових робіт (проектів) ухвалюються на засіданнях відповідних циклових комісій та затверджуються заступником директора з навчальної (навчально-виробничої) роботи.

Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні циклової комісії відповідного відділення. Вона повинна відповідати навчальним завданням дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами певної галузі науки  і виробництва, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

Педагоги можуть подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідного методичного об‘єднання циклової комісії відділення. Після того, як розгляд пропозицій викладачів і затвердження тем відбулися, педагоги можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого методичним об‘єднанням відповідної циклової комісії.

  Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт (проектів), зміст та обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які розробляються викладачами відповідних циклових комісій.

  Кількість курсових робіт (проектів) визначається навчальним планом конкретної спеціальності. В одному семестрі планується не більше однієї курсової роботи (проекту).

  Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється провідними викладачами відповідних циклових комісій. Захист курсової роботи (проекту) проводиться перед комісією в складі 3-х осіб, в яку входять викладачі відповідної циклової комісії, в тому числі і керівник курсової роботи (проекту), завідувач відділення, голова циклової комісії, заступник директора з навчальної (навчально-виробничої) роботи. Результати захисту курсової роботи (проекту) оцінюються за 4-ти бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу в зазначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує курсову роботу за новою тематикою або перепрацьовує попередню роботу в термін, визначений завідувачем відділення.

  Курсові роботи (проекти) зберігаються в архіві Технікуму протягом п’яти  років, а потім списуються в установленому порядку.

Курсові роботи (проекти) повинні буди здані в архів не пізніше ніж через два тижні після завершення курсового проектування. Відповідальність за своєчасну здачу в архів курсових робіт (проектів) несуть безпосередньо керівник курсової роботи (проекту) та завідувач відділенням.

 Керівниками курсових робіт можуть призначаються кваліфіковані та досвідчені викладачі вищих навчальних закладів, методисти. При написанні курсової роботи необхідно керуватися розробленими методичними  вказівками щодо написання курсових робіт, в яких передбачені завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.

Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.

ІІІ Оформлення курсової роботи

Курсова робота умовно  складається зі вступу, кількох розділів теоретичної і практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків:

  1. Титульна сторінка (дивись додаток №1)
  2.  Зміст (Додаток №2)
  3.  Вступ
  4.  Основна частина
  5.  Висновки
  6.  Список використаної літератури  (Додаток №3)
  7.  Додатки  (Додаток №4)

У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

У другій частині (практичній (експериментальній)) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту даної теми,   досвід роботи з відповідної проблемою, використовуючи матеріали спостережень, досвід провідних організацій або публікації в педагогічній періодиці та офіційні інтернет-видання. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження.

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки.

Зміст курсової роботи передбачає назву розділів, підрозділів та нумерацію сторінок.

Список використаних джерел складається  як результат перегляду наукового апарату, який послужив методологічною, спеціальною теоретичною і методичною опорою при написанні роботи. У список використаної літератури включаються тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у роботі. Курсова робота має містити не менше 10 джерел використаної літератури. Список літератури повинен викладатися у наступній послідовності:

  1. Закони України
  2. Нормативні акти. Постави Кабінету Міністрів України.
  3. Методична література

Список використаної літератури подається в алфавітному порядку

Для кожного джерела вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу або газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел. Вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети. Слід зазначити, що вони виконуються на стандартних аркушах формату А4.

Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який  відтворює її зміст. Заголовки розміщують над таблицею. Всі таблиці нумеруються. Праворуч над заголовком з великої літери пишуть слово “Таблиця” та вказують її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати наскрізно. Таблиці, графіки і т.д. можна розміщувати по тексту роботи або виносити в додатки.

Вертикальні графи нумерують у тих випадках, коли в тексті на них є посилання або якщо таблицю частково переносять на наступну сторінку, а також при виконанні розрахунків за даними, які розміщені в різних графах. Назви граф пишуть з великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов’язані з назвою - з малої, в інших випадках – з великої. Графу “№” в таблицю не включають. Якщо таблицю переносять на іншу сторінку, то пишуть: “Продовження таблиці”. Таблиця повинна бути розміщена уздовж сторінки або впоперек з відповідним поворотом її за годинниковою стрілкою. Знизу її закривати не слід. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті, вказуючи її номер і надпис “див. Додаток №__” в скороченому вигляді.  Кількість ілюстрацій, які розміщуються у курсових роботах, визначається їх змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту роботи ясності та конкретності. Всі ілюстрації (схеми, креслення тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічними зображенням. Всі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після посилання на них.

Курсова робота повинна бути представлена в електронному (писаному) вигляді і обов’язково прошита. Середній її обсяг – до 35 - 45 сторінок друкованого тексту і 50-65 сторінок рукописного тексту з параметрами сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см., шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжрядковий інтервал: 1,5 („полуторний”). Обов’язкова нумерація сторінок.

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток 1). На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і підрозділу в тексті (див. Додаток 2). На наступних сторінках номери проставляються у правому нижньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, а потім допускається до захисту.

Курсова робота подається керівнику за  місяць до захисту на рецензування.

IV Організація захисту та оцінювання курсової роботи

Захист курсової роботи (проекту) проводиться перед комісією в складі не менше 3-х осіб, в яку входять викладачі відповідної циклової комісії, в тому числі і керівник курсової роботи (проекту), завідувач відділення, голова циклової комісії, заступник директора з навчальної (навчально-виробничої) роботи. Результати захисту курсової роботи (проекту) оцінюються за 4-ти бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Порядок захисту курсової роботи:

Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації.

Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми членів групи та присутніх на захисті викладачів впливає на оцінювання захисту даної роботи.

При оцінці курсової роботи враховуються:

1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію.

3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

4. Планомірний і систематичний характер роботи викладача над темою.

5. Правильність оформлення курсової роботи і своєчасність її здачі.

Якщо при захисті курсової роботи слухач отримав оцінку „незадовільно”, то рішенням відділення йому пропонується нова тема роботи, яку повинен виконати у встановлений термін.

Після захисту курсова робота здається методистом (викладачем) завідувачу відділення курсової підготовки для зберігання.

Курсові роботи, що мають теоретичну та практичну цінність, подаються на конкурси, пропонуються до впровадження.

Після закінчення терміну зберігання курсових робіт (5 років) вони списуються за актом.

 

 

Додаток 1
Зразок титульного аркуша

 

 

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум

 

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В А   Р О Б О Т А

 

 

з  дисципліни:

 

“_____________________________________________”

 

 

на тему:

 

“_____________________________________________”

 

 

Виконав:

студент групи № ____

________________

 

Керівник:

________________

 

Члени комісії:

________________
________________

________________

 

 

Дата подання на рецензію

“___” _____________ 20__р.

 

 

 

Ржищів

20__

 

Додаток 2

Зразок змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ  

Вступ......................................................................................................................................3

І. Значення фондів цільового призначення в сучасних умовах господарювання..........5

1.1. Нормативно-правове регулювання розрахунків по  соціальному страхуванню.....5

1.2.  Необхідність створення фондів цільового призначення для здійснення  

соціальної політики держави..............................................................................................7

 ІІ.   Облік розрахунків по  соціальному страхуванню.....................................................9

2.1. Характеристика рахунків призначених для обліку розрахунків за страховими внесками...............................................................................................................................9

2.2. Облік розрахунків по обов’язковому державному пенсійному страхуванню.......12

2.3. Облік розрахунків за страховими внесками до Фондів

соціального страхування....................................................................................................18

2.4.Звітність до пенсійного фонду та Фондів соціального страхування.......................24

ІІІ. Контроль  відрахувань на соціальні заходи...............................................................27

3.1. Контроль відрахувань на соціальні заходи...............................................................27

3.2. Відповідальність за порушення законодавства про   страхування.........................29

Висновок.............................................................................................................................34

Список використаної літератури………………………………………………..............37                                                                                               

 

 

 

Додаток 3

 

Зразок оформлення списку використаних літературних джерел

Характеристика джерел

Приклад оформлення

1

2

І. Закони

Закон України від 03.04.97 р. № 168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість» діє із змінами

ІІ. Інструкції

Інструкція № 291. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

ІІІ. Кодекси

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-ІV

ІV. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагро політики України від 18.05.01 р. № 132

V. П(С)БО

П(С)БО 16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318

VІ. Постанови

Постанова № 671. Постанова КМУ від 26.05.04 р. № 671 «Про затвердження тимчасового порядку державної реєстрації правочинів»

VІІ. Накази

Наказ № 989. Наказ Мінфіну України від 25.11.02 р. № 989 «Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку»

VІІІ. Укази

Указ № 32. Указ Президента України від 19.11.99 р. № 32/99 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення»

ІХ. Монографії

Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 340 с.

Х. Підручники та навчальні посібники

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080

ХІ. Автореферати, дисертації

Береза С.Л. Облік і контроль  грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: Дис.канд.екон.наук: 08.06.04 – Житомир, 2003.

ХІІ. Складові частини журналу (газети)

Алпатова Н. Безкоштовне роздавання товарів: що в обліку. – Все про бухгалтерський облік – професійна бухгалтерська газета, заснована в 1993 році, № 110 від 29.11.2010 р. – с.6.

 

Література повинна бути згрупована в алфавітному порядку.

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 
   


Зразок оформлення малюнка

 
   


         Рівень Зп

 
   


                                                        Якість робочої сили

 

 

Рис.1. Залежність рівня заробітної плати від якісних властивостей робочої сили.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення таблиці

 

 

Таблиця 4

Назва таблиці

Назва колонки

 

Заголовки і підзаголовки граф

(гр.1 – гр.2)

А

Б

1

2

3

4

Назва (зміст) рядка

 

 

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20