Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

ПРО РОБОЧУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

Міністерство освіти і науки  України

Ржищівський

індустріально – педагогічний технікум

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Ржищівського ІПТ

Перегонцев А.Ю

«09» грудня  2015 р.

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО   РОБОЧУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ДИСЦИПЛІНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РОЗРОБКИ

 

Схвалено

Педагогічною радою РІПТ

Протокол   №3   від    09    грудня    2015 р.

 

 

 

 

м.Ржищів

2015

1. Загальний розділ

1.1. Положення про робочу навчальну програму дисципліни розроблено у

відповідності до “Положення про організацію навчального процесу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі», ухваленого Педагогічною радою технікуму 17.04.2014р., протокол №4 та  наказів директора щодо удосконалення організації навчального процесу. Метою Положення є унормування змісту, обсягів, послідовності та організаційних форм вивчення дисципліни студентами, а також форм і засобів поточного і підсумкового контролю знань.

1.2. Робоча навчальна програма дисципліни – є нормативним документом

технікуму, що розробляється колективом відділення для кожної навчальної дисципліни на основі галузевого стандарту вищої освіти відповідно до навчального плану.

1.3. Робоча навчальна програма має забезпечувати: відповідність змісту галузевих стандартів вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни з цілями вищої освіти (уміннями та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ);відповідність ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам;відповідність «Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»; можливість використання дисциплінарних компетенцій як інформаційної бази для формування засобів діагностики;однозначність  критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

1.4. Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом,

що визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог

освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм

вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та“технологію” оцінювання знань студентів.

1.5. Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає

ідеологію змісту освіти та організації навчального процесу, визначає навчально-методичні засади діяльності відділення; на її основі розробляються усі навчально-методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т.ч. для самостійної роботи студентів.

2. Структура та зміст робочої навчальної програми

2.1. Складові робочої навчальної програми

Робоча навчальна програма розробляється затакою структурою:

Вступ

 • Опис навчальної дисципліни
 • Мета та завдання навчальної дисципліни
 • Програма та тематичний план навчальної дисципліни
 • Структура навчальної дисципліни
 • Теми лекційних занять
 • Теми практичних (семінарських) занять
 • Самостійна навчальна  робота студента
 • Методи контролю
 • Питання для самоконтролю
 • Методи та критерії оцінювання знань
 • Перелік питань, що виносяться на підсумкові (поточні) контролі
 • Рекомендована література
 • Інформаційні ресурси

2.2. Зміст розділів робочої навчальної програми

2.2.1. Опис предмета дисципліни.

Інформація по цьому розділу оформлюється у формі таблиці, яку наведено нижче. В ній вказуються: галузь знань, шифр та назва спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікація; назва дисципліни, кількість кредитів, годин, рік підготовки, семестр, вид контролю (залік або екзамен). Наприклад, з дисципліни «Звітність прідприємства»:

Опис навчального плану з дисципліни “Звітність підприємства”

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік.


 

 1. 1.     Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

ECTS -3

Галузь знань

0305 „Економіка і підприємництво”

За вибором

 

Напрям підготовки

5.03050901 „Бухгалтерський облік”

 

Загальна кількість годин –  108

Спеціальність:

Бухгалтерський облік

 

Рік підготовки

3-й

Семестр

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента –5,4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст

21  год.

 год.

Практичні, семінарські

12  год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

75 Самостійна робота

 год.

 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік

-

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної (%):

для денної форми навчання –30,5% (69,5%)

 

2.2.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

В цьому розділі необхідно сформулювати мету та завдання навчальної дисципліни, а також має бути чітко визначено — що повинен знати і вміти студент після опанування даного курсу.

Наприклад:

Мета…..

Завдання…..

Урезультаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати…..

вміти……..

2.2.3.Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Наприклад, з дисципліни «Звітність прідприємства»:

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги

( відповідно до галузевих стандартів ОПП,ОКХ, виробничі функції та

типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості ) якими повинні оволодіти студенти

внаслідок вивчення даної дисципліни.)

 

Вміння та знання

(за рівнями сформованості)

 

Сфери діяльності

(виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова)

 

Функції діяльності у

виробничій сфері

(проектувальна,

організаційна, управлінська,

виконавська, технічна, інші)

 

Використовуючи дані бухгалтерського обліку

складати:

- Бухгалтерський баланс;

- Звіт про фінансові результати та їх

використання;

- Звіт про рух грошових коштів, Звіт про

власний капітал, Примітки до звітності

- Декларації про податок на прибуток

- Декларації про ПДВ

- Статистичної звітності

виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова

 

Складання фінансової,

податкової та

статистичної звітності

облікова

        

 


 

2.2.4. Програма навчальної дисципліни

В даному розділі необхідно надати орієнтовний перелік питань, що виноситься на ці теми.

2.2.5. У розділі “Теми лекційних занять” необхідно подати тематичний план лекційних занять.

 Наприклад, з дисципліни «Звітність прідприємства»:

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік.

 

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Роль і значення бухгалтерської звітності

2

2.

Баланс підприємства

2

3.

Звіт про фінансові результати

2

4.

Звіт про рух грошових коштів

2

5.

Звіт про власний капітал

2

6.

Примітки до річної звітності

2

7

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

2

8.

Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва

2

9

Статистична та спеціальна звітність підприємств

2

10

Податкова звітність

3

 

Всього

21

 

2.2.6. У розділі “Теми практичних (семінарських) занять” необхідно подати теми практичних занять.

Наприклад, з дисципліни «Звітність прідприємства»:

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік.

 

 

 

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Баланс підприємства

2

2

Звіт про фінансові результати

2

3

Звіт про рух грошових коштів

2

4

Звіт про власний капітал

2

5

Податкова звітність

2

6

Спеціальна звітність

2

 

Разом

12

                                                                                                 

Таблиця 

Перелік практичних занять з дисципліни “Бухгалтерська звітність підприємства”

Тема

Назва практичного заняття

Характер заняття

Необхідні приналежності

 Баланс підприємства

Складання основних форм фінансової звітності підприємства

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор.

Звіт про фінансові результати

Складання основних форм фінансової звітності підприємства

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор.

Звіт про рух грошових коштів

 

Складання основних форм фінансової звітності підприємства

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор.

Звіт про власний капітал.

Складання основних форм фінансової звітності підприємства

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор

 Податкова звітність.

Складання форм податкової звітності

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор.

Статистична і спеціальна звітність.

Складання форм статистичної звітності

Імітаційна вправа.

Бланки звітності, план рахунків, калькулятор

 

2.2.7  У розділі “Самостійна робота” необхідно вказати форми та зміст

навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами.

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу,

самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною

формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових

навчальних занять час .

Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента

Самостійна навчальна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, яка розрахована на засвоєння знань та формування практичних навичок у роботі студентів. Під час самосійної роботи використовується навчальна, спеціальна література, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, законодавча та нормативна база, конспект лекцій тощо.

 

2.2.8. Методи контролю

Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

 

 1. 1.     Поточний контроль зі змістових тем

 

Вибіркове опитування на заняттях, тестовий контроль

Підсумковий контроль

Залік (перелік питань на залік)

Іспит (Перелік питань)

 

Самостійна робота студентів  оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку (диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента.

         Семестровий (диференційований) залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий (диференційований) залік виставляється за результатами поточного контролю.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни, якщо він відвідав усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

Семестровий екзамен проводиться у письмовій(чи усній) формі у період екзаменаційної сесії, відповідно до розкладу. Форма проведення екзамену має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Методика проведення семестрового екзамену і екзаменаційні питання мають бути відображені у робочій навчальній програмі.


Результати складання диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Відмінно - студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує філософські проблеми, об'єктивно оцінює досягнення філософської думки та її вплив на розвиток та формування світогляду епохи та майбутнього. Вміє використовувати різноманітні джерела знань, систематично поповнює знання, вміє застосовувати знання при вирішенні професійних питань. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну громадську та світоглядну позицію. Виконав 100% обсягу самостійної роботи. Брав участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, писав конкурсну творчу роботу, реферат. За підсумками тестування правильно відповідає на 90 -100 % питань.

Добре - студент добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді; потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді та допускає незначні помилки, неточну аргументацію. Оцінювання подій, ідей, досягнень філософської думки більш емоційне ніж наукове. Володіє декількома методами пізнання, але має незначні труднощі при діалоговій бесіді і доказах власної думки. Виконав 100% обсягу самостійної роботи. Брав участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, писав конкурсну творчу роботу, реферат. За підсумками тестування правильно відповідає на 70-89 % питань.

Задовільно - студент користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни мова спрощена; оцінювання досягнень філософської думки лише емоційне; викладач постійно коректує відповідь студента. Студенту важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування власного погляду. Виконав не менше 70% обсягу самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 50-69 % питань.

Незадовільно - студент не володіє необхідними знаннями, не володіє практичними навичками дисципліни. Виконав менше 50 % обсягу самостійної роботи або зовсім не виконав самостійної роботи. За підсумками тестування правильно відповідає на 0-49% питань.

2.2.9 Питання для самоконтролю

2.10.10. Рекомендована основна навчальна література  (підручники, навчальні посібники,  інші видання)

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні», затверджений Верховною Радою України від 16.07.1999 р.№ 996 — XIV (з змінами і допов.).

2. Наказ Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його застосування» від 30.11.1999 р. №291.

3. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.

4.П(с)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. №137.

5. П(с)БО 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163.

6. П(с)БО 20 «Консолідована звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. №176.

7. П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене

наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39.

8. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч. - метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2001. – 195 с.

9. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. И перераб. – К.:А.С.К., 2001. – 848 с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За редакцією Ф.Ф.Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир. ПП  «Рута», 2009. – 688 с

11. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Начальний посібник рекомендовано  МОН України. – К: ЦУЛ, 2005. – 656 с.

12.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподатку-вання і звітність: Підручник. – К.: Алетра, 2006. – 1080 с.

13. Лень В.С. Звітність підприємств. Підручник затверджено МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 612 с.

14. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник – К.: 2006. – 598 с.

15. Костюченко В.М.: Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

16. Кучеренко Т.Є.,Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств: Підручник/За ред..В.С. Уланчука.-К.:Знання2008,-492 с.

 1. 2.     Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо)

1.  Положенння (стандарти) бухгалтерського обліку - К.:КНТ, 2002. - 96 с. Кривенко О.А.

2.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально- практичний посібник / під ред. С.Ф. Голов. – Дніпропетровськ, ТОВ. «Баланс-Клуб», 2001. – 832 с.

3.   Тютюнник П.С., Маляревський Ю.Д. Фінансова звітність. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 256 с.

4.     Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2007. – 784.

5.     http://www.nau.kiev.ua:8101/ закони України, постанови Верховної Ради України, інші нормативні акти України

6. Практическая бухгалтерия в Украине www.radnykpres.com.ua

7. «Баланс - Библиотека бухгалтера» www.chekavo.kiev.ua

8.Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік» www.vobu.com.ua

Слід зазначити, що у зв’язку з достатньо частими змінами та доповненнями у вітчизняних законодавчих та нормативних актах, які регламентують складання звітності підприємств в Україні, основним джерелом інформації з дисципліни “Бухгалтерська звітність підприємства” є Інтернет-ресурси та фахові періодичні видання, тому для опанування дисципліною “Бухгалтерська звітність підприємства” на належному рівні студентам необхідно постійно стежити за новими положеннями, що публікуються в офіційних виданнях та в періодичній літературі.

 

 

 

 

 

 

Розробив методист    РІПТ

Цюцюра Л.Г.

 

 

Додаток 1

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум

Кафедра (циклова комісія) Бухгалтерський облік

 

        

 

 

  “ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НВР

_____________Задорожній О.С.

 

“______”_______________20___ року

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бухгалтерська   звітність підприємства

 

 

напрям підготовки         0305 „Економіка і підприємництво”

 

спеціальність                      5.03050901 „Бухгалтерський облік”

 

 

                                         

Бухгалтерський облік

 

Спеціалізація ___________________________________________________________

(назва спеціалізації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчальний рік

 

Продовження додатка 1

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Бухгалтерська звітність підприємства" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік”.

Наведені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерська звітність підприємства", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять.

Призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю 5.03050901 “Бухгалтерський облік” денної  форми навчання.

Укладачі:       Л.Г.Цюцюра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні відділення (циклової комісії) Бухгалтерський облік

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Схвалено методичною комісією Ржищівського Індустріально- педагогічного технікуму

“_____”________________20__

(__________________)_____________________________________________

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20