Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

 

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму

_______________ А.Ю.Перегонцев

 

« _____ » _____________ 2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію вступних випробувань

у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

в 2018 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів – 2017

 

 

Положення про організацію вступних випробувань у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі в 2018 році (далі – Технікум), розроблено відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму у 2018 році (далі – Правила прийому Технікуму), затверджених 23 листопада 2017 року, Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, Положення про приймальну комісію Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму та регулює процедуру підготовки, організації й проведення співбесід, вступних (фахових) випробувань і визначає порядок та критерії їх оцінювання.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, яка складається з результатів оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових випробувань та інших показників, передбачених цими Правилами;

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Технікуму;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами
якої    приймається    протокольне    рішення    стосовно     рекомендації /не рекомендації вступника до зарахування;

1.2.  Для організації та проведення вступних випробувань в Технікумі відповідно до Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму створюються предметні екзаменаційні комісії, комісії для проведення співбесід, фахові атестаційні комісії.

1.3.  Для проведення вступних випробувань Технікумом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

1.4.  Розклад вступних випробувань, що проводяться Технікумом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

 


 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2.1   Форма вступних випробувань в Технікумі і порядок їх проведення визначається кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

2.2.  Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, комісії для проведення співбесід щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Технікумом екзаменаційні білети, тестові завдання тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

2.3.  На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

2.3.  Вступний іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться з кожним вступником комісією у складі не менше ніж двох членів комісії, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відзначають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день їх проведення.

2.4.  Вступні творчі конкурси приймаються комісією у складі не менше ніж двох членів відповідної комісії.

2.5.  Бланки аркушів вступного випробування, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії технікуму, який видає їх голові відповідної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком вступного випробування.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником й членами відповідної комісії.

2.6.  Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він позбавляється права складати випробування, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника представник відповідної комісії вказує причину позбавлення права складати випробування та час.

2.7.  Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі в подальших випробуваннях та конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

2.8.  Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії     передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

2.9.  Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші роботи. У випадках, коли під час шифрування творчих екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки творчих робіт, разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування творчих робіт, передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

2.10.  Перевірка робіт проводиться тільки у приміщенні Технікуму членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

2.11. Перевірені роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

2.12. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в Технікумі.

2.13. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

2.14. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Технікумі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції визначено Положенням про Апеляційну комісію Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму та повинен бути оприлюднений і доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

 


 

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ

ІСПИТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Технікум проводить вступні іспити для вступників на основі базової загальної середньої освіти на ОКР молодшого спеціаліста з конкурсних предметів, визначених у Правилах прийому Технікуму у письмовій формі за тестовими технологіями із застосуванням комп’ютерної техніки.

3.2. Технікум проводить вступні іспити на основі повної загальної середньої освіти на ОКР молодшого спеціаліста для вступників, визначених в Правилах прийому Технікуму з конкурсних предметів визначених у Правилах прийому Технікуму.

3.3. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів, належать особи, визначені у Правилах прийому Технікуму.

3.4. Для вступників на основі базової і повної загальної середньої освіти вступні іспити проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Тривалість складання такого іспиту не може перевищувати 1,5 години (для напрямів (спеціальностей) природничо-математичного спрямування - 2,5 години). Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі вступного випробування складає не менше 4.

3.5. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і зараховуються замість балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання із відповідних конкурсних предметів відповідно до Правил прийому Технікуму.

При вступі на ОКР молодшого спеціаліста, вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із конкурсних предметів складає не менше 100 балів.

3.6. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями :

№ з/п

Правильні відповіді, %

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

1

0

0

2

2

5-10

2-1

3

3

15-20

4-3

4

4

25-30

6-5

5

5

35-40

8-7

6

6

45-50

10-9

7

7

55-60

12-11

8

8

65-70

14-13

9

9

75-80

16-15

10

10

85-90

18-17

11

11

95-100

20-19

12

3.10. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі (диктант).

Згідно з діючими нормами оцінювання знань і вмінь абітурієнтів з української мови диктант оцінюється, виходячи з таких критеріїв:

Оцінка

Кількість допустимих помилок

«11» (одинадцять)

0

«10» (десять)

1 (не груба)

«9» (дев’ять)

2

«8» (вісім)

3

«7» (сім)

4

«6» (шість)

5-6

«5» (п’ять)

7-8

«4» (чотири)

9-10

«3» (три)

11-12

«2» (два)

13-14

«1» (один)

15-16 і більше

 

 

 

3.11. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі повної загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими :

№ з/п

Правильні відповіді, %

Кількість балів

1

1-8

101-108

2

9-17

109-117

3

18-20

118-120

4

21-27

121-127

5

28-37

128-137

6

38-46

138-146

7

47-56

147-156

8

57-65

157-165

9

66-75

166-175

10

76-84

176-184

11

85-94

185-194

12

95-100

195-200

 


 

ІV. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО ОКР, КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

4.1. Технікум проводить фахові вступні випробування для вступників, визначених у Правилах прийому Технікуму.

4.2. Програмові вимоги для проведення фахових випробувань та екзаменаційні білети готуються головами комісій для проведення фахових випробувань в Технікумі та затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому заяв вступників.

4.3. Для вступників, відповідно до Правил прийому Технікуму, фахові випробування проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із фахового випробування складає не менше 100 (за 200-бальною шкалою).

4.4. Критерії оцінювання знань на фаховому вступному випробуванні при прийомі на навчання на основі ОКР «кваліфікований робітник» описані в програмах фахових іспитів за відповідними напрямами підготовки.

 


 

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ТА КРИТЕРІЇ ЇХ

ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Технікум проводить вступні іспити у формі співбесіди для вступників відповідно до Правил прийому Технікуму, з конкурсних предметів визначених у Правилах прийому Технікуму.

5.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

5.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання та які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбаченими Правилами прийому Технікуму, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

5.4. Співбесіда проводиться з профілюючих предметів, визначених Правилами прийому Технікуму, відповідно до напряму підготовки (спеціальності), на який (яку) вступає вступник.

Програма співбесіди відповідає програмовим вимогам із загальноосвітніх дисциплін.

5.5. Програмові вимоги для проведення співбесід готуються головами комісій для проведення співбесід в Технікумі і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому заяв вступників.

5.6. Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються вступником до аркуша співбесіди. Після закінчення співбесіди в ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок, після завершення співбесіди, підписується вступником та екзаменаторами.

5.7. Результати співбесіди з вступниками оцінюються за 5-бальною шкалою.

5.8. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів за співбесіду складає не менше 3 бали у 5-бальній шкалі.

 

5.9. Таблиця перерахунку з 5-бальної шкали у 12-бальну шкалу:

№ з/п

5-бальна шкала

12-бальна шкала

1

1-2

3

2

3

6

3

4

9

4

5

12

 

5.10.   Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

5.11.   Аркуші співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості.

5.12.   Листки співбесіди осіб, зарахованих до Технікуму зберігаються у їх особових справах, а осіб не зарахованих до Технікуму - знищуються за актом через один рік після закінчення вступних випробувань.

5.13.   Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом співбесіди .

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (протокол № 3 від 05.12.2017 р.)

 

 


17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20