Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016р.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАКТИЧНУ РОБОТУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30»серпня 2016 року

Протокол № 1

 

В РЖИЩІВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ТЕНІКУМІ

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Практична робота – форма навчального заняття, на якому викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

 

  1. 2.     МЕТА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Метою практичної роботи є:

 

-        закріпити та поглибити знання студентів, отримані під час вивчення теоретичного матеріалу;

 

-     навчити виконувати розрахунки, графічні роботи, самостійно узагальнювати експериментальні дані, порівнювати їх із теоретичними розрахунками та робити відповідні висновки;

 

-   виробити у студентів навички користування приладами, установками;

-   викликати зацікавлення у студентів до практичного застосування теоретичних

 

знань.

 

  1. 3.     МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ

 

Перелік та зміст практичних робіт, а також кількість годин на кожну з них визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Приступаючи до практичної роботи, студенти повинні чітко уявляти результат, який необхідно отримати в процесі виконання роботи ,тобто знати її мету.

 

Кожний навчальний кабінет (лабораторія) повинен бути забезпечений:

 

-   методичними вказівками (інструкціями) та посібниками для практичних робіт;

-   необхідним обладнанням, приладами та інструментом;

-   демонстраційними матеріалами та посібниками (схеми, плакати, таблиці тощо);

-   довідниковою, навчальною і нормативно-технічною літературою.

 

Практичні роботи проводяться в аудиторіях або навчальних лабораторіях з цілою групою. Проведення практичної роботи ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі для виявлення ступеня оволодіння студентами теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності.

 

Вказані методичні засоби готуються викладачем, який проводить практичні роботи.

 

4.  ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Теми практичних робіт визначені робочою навчальною програмою дисципліни, повинні відповідати теоретичному курсу і найбільш повно охоплювати матеріал як за обсягом, так і за змістом. Планування робіт повинно забезпечувати їх проведення безпосередньо після вивчення на теоретичному занятті та пов’язуватись з виконанням лабораторних та контрольних робіт.

 

Підготовка до занять з виконання практичної роботи полягає в перевірці теоретичних знань і з теми, підготовці схем, установок, обладнання, приладів, інструкцій та методичних вказівок.

 

У процесі проведення заняття з практичної роботи викладач повинен забезпечити:

 

- науковість заняття, точність матеріалу, сувору доказовість, зв’язок із новітніми досягненнями науки і техніки;

 

-    зв'язок матеріалу з практикою, основними напрямами та завданнями розвитку галузі, де буде працювати спеціаліст;

 

-     використання стандартів та іншої нормативної документації;

 

-          методичний рівень заняття; міждисциплінарні зв’язки та виконання структурно-логічних схем, відповідність організації та структури заняття його змісту, логічність та послідовність викладення, доступність дидактичного матеріалу, зв'язок із теоретичним курсом, розвиток пізнавальної діяльності, наочність;

 

-         якість проведення заняття: активність та правильність дій студентів, дисципліну та культуру поведінки на занятті, правильний розподіл часу за елементами заняття, чітке формування та організацію досягнення поставленої мети;

 

-       використання наочних посібників, технічних засобів навчання, ефективне використання приладів і обладнання.

 

Заняття з виконання практичної роботи проводяться викладачем (при необхідності спільно з лаборантом). Після закінчення заняття студенти повинні здати звіт про практичну роботу за встановленою викладачем формою (записи у зошиті, альбом графічних робіт, заповнені бланки і т.і).

 

5. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

Практична робота включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, встановлення загальної проблеми викладачем та обговорення її за участю студентів, вирішення завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

 

У процесі виконання роботи викладачу необхідно:

 

-   перевіряти та оцінювати знання студентів;

-   контролювати хід заняття;

-   контролювати дотримання правил охорони праці;

-   перевіряти та приймати звіти з попередньої роботи;

 

-   проводити з студентами інструктаж з охорони праці та фіксувати записи в журналі встановленої форми.

 

Оцінки,  отримані  студентом  за  окремі  практичні  роботи,  враховуються  при

 

виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. Голова циклової комісії зобов’язаний контролювати:

 

-   відповідність практичних робіт діючій програмі;

-   дотримання послідовності проведення занятьз виконання практичної роботи;

-   якість проведення практичних робіт (шляхом відвідування занять);

 

-   якість інструктажу з охорони праці.

 

Заступник директора з навчальної роботи зобов’язаний здійснювати періодичний контроль за якістю проведення практичних робіт, станом обладнання, методичним рівнем, дотриманнямінструкцій

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20