Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

         Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення журналів обліку роботи

студентів академічних груп

 

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

     

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.


 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп

 

Це положення розроблено відповідно до Правил ведення журналу, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року №384, Правил внутрішнього розпорядку для працівників і студентів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, Положення про організацію навчального процесу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі та інших нормативних документів.

  Журнали обліку роботи студентів академічних груп є первинним документом, що свідчить про проведення занять  і підтверджує виконання навчального навантаження викладачами, а також є джерелом інформації про поточне відвідування й успішність студентів, що використовується для проведення організаційних заходів, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу. Наявність журналу обліку роботи студентів академічних груп на занятті обов’язкова.

  Записи в журналі мають право здійснювати науково-педагогічні працівники, староста групи, уповноважені особи, що здійснюють перевірку журналу. У позанавчальний час журнал зберігається в відділенні.

 

Правила ведення журналу:

 

Графи другого розділу заповнюються на кожному занятті. Після оголошення викладачем теми (номера) заняття староста вписує умовне позначення навчальної дисципліни, прізвище викладача (чітко), форму і номер заняття у верхню частину відповідної графи. У її клітинках робить відмітки у відповідних рядках про відсутність і запізнення студентів, у підсумковому рядку зазначає кількість відсутніх, дробом – тих, хто запізнився. Достовірність записів підтверджується підписом викладача і старости групи. Виправлення допускаються у виняткових випадках, про них робиться застереження на полях із зазначенням виноскової цифри і підписом особи, що внесла виправлення.

 

Графи третього розділу заповнюються викладачами, які проводять заняття з відповідних дисциплін.

Контроль за правильністю ведення журналу здійснюють заввідділення і викладачі, які ведуть навчальні заняття в групі.

 

Обов’язки осіб:

Заввідділення :

-  на початку навчального року (один раз на рік) проводити вступний інструктаж зі студентами всіх груп курсу (спеціальності) з питань безпеки життєдіяльності;

-  перед початком семестру видати журнали академічних груп  старостам і ознайомити з правилами їх обліку, видачі та приймання;

-  проводити зі старостами роз’яснювальну й виховну роботу щодо ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп;

-  щотижня контролювати правильність ведення журналів старостами, викладачами й вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

-  на оперативних нарадах інформувати заступника директора з НВР про випадки порушення порядку ведення журналів академічних груп старостами або викладачами та вносити пропозиції для подальших організаційних висновків.

-  періодично перевіряти журнали академічних груп відповідної спеціальності з метою аналізу й прийняття рішень про якість організаційно-методичної роботи викладачів та оцінювання рівня успішності й стану відвідування занять  студентами;

-  реагувати відповідним чином на всі випадки порушення правил заповнення журналів викладачами.

  Контроль за правильність ведення журналу академічної групи здійснює заввідділення і викладачі, які ведуть навчальні заняття в групі.

  Інформація щодо результатів аналізу журналів обліку роботи студентів академічних груп розглядається на оперативних нарадах відділень, раді з виховної роботи, педагогічній раді технікуму.

  Термін зберігання  журналів обліку роботи студентів академічних груп  - 1 рік.


Старости академічних груп зобов’язані :

-  до початку занять у кожному семестрі отримувати на відділенні  журнали обліку роботи студентів, заповнювати всі необхідні розділи (розклад занять, списки студентів і викладачів, перелік дисциплін);

-  ознайомитися з правилами обліку, видачі й приймання журналів академічних груп на відділенні;

-  щодня, згідно з розкладом, до початку занять отримувати журнали академічної групи на відділенні;

-  на початку кожного заняття відмічати відсутніх студентів, проставляти у відповідній графі їх кількість, підписувати й передавати журнали академічної групи викладачу;

-  вимагати від студентів, яких не було на заняттях документ, що підтверджує поважну причину пропуску;

-  щоденно після закінчення занять здавати журнали академічної групи на відділення;

-  наприкінці кожного тижня заповнювати підсумкову графу пропущених занять (год.) за тиждень і від початку семестру з урахуванням наданих студентами документів, що підтверджують причину пропусків занять.

Викладачі зобов’язані:

-  в кінці кожного лекційного заняття, семінарського та лабораторного  заняття в поданих і заповнених старостами журналах академічних груп (із зазначеними пропусками поточного заняття, їх кількості) зробити запис про проведену перевірку присутності студентів і після закінчення лекцій розписатися у відповідній графі журналів присутніх академічних груп (відсутність підписів викладача розцінюється навчальним відділом, як заняття що не відбулося)


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20