Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

         Міністерствоосвіти і наукиУкраїни

Ржищівськийіндустріально-педагогічнийтехнікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директортехнікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 


 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про самостійну роботу студентів

В Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічноюрадою

Ржищівськгоіндустріально-педагогічноготехнікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 


                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівськиміндустріально-педагогічнимтехнікумом(РІПТ) Міністерстваосвіти і наукиУкраїни

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра ,заступникдиректора з навчально-виробничоїроботи

 

В.О.Барвінченко, методист

 

 

 

Прийнятотанаданочинності: наказдиректора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 напідставірішенняПедагогічноїради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 

 

 


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію навчального процесу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі, затвердженим Педагогічною Радою РІПТ, протокол №4 від 17квітня 2014 року.

 

1.2.   Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в технікумі, навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, визначається робочим навчальним планом і повинен становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

 

1.3.Мета самостійної роботи студента:

 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

- формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення

 

знань;

- здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки якості знань;

 

- самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4.  Завдання самостійної роботи студентів:

 

- навчити студентів самостійно працювати над літературою;

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні знань і вмінь.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

2.1. Зміст самостійної роботи студентів із конкретної дисципліни визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

 

2.2. На самостійне вивчення можуть виноситись:

-   частина теоретичного матеріалу менш складного за змістом;

 

-      окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

 

2.3.         Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни:

 

- основна література (підручник, у тому числі електронний, конспект лекцій з дисципліни, навчальні та методичні посібники);

 

- додаткова література (довідникова, наукова, фахова, монографічна, періодична);

 

- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів).

 

2.4.     Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може проводитись у бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

 

2.5.      При використанні студентами складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача.

 

 

3.СИСТЕМА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. При самостійному опрацюванні навчального матеріалу велике значення для студента має навчально-методичний пакет, до якого входять:

 

- робоча навчальна програма з чітким визначенням змісту і об’єму аудиторної і позааудиторної роботи;

 

-   основні поради щодо вивчення окремих тем чи набуття практичних навичок;

-   перелік тем курсових проектів;

-   перелік питань, що виносяться на семінарські заняття;

 

-   підбірка контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки;

-   перелік літератури;

 

Вимоги до складання методичних рекомендацій:

 

З метою допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно над конкретною темою самостійної роботи викладачу рекомендується підготувати методичні карти, в яких необхідно вказати:

 

-   тему;

-   мету;

-   перелік знань і вмінь, набутих студентами після оволодіння темою;

-   перелік питань, винесених на самостійне вивчення;

-   літературу;

 

-   перелік контрольних питань для самоперевірки.

 

До змісту методичних вказівок (рекомендацій) слід включити:

 

-    поради з планування й організації часу, необхідного для вивчення навчальної дисципліни;

 

-      опис послідовності дій студента при вивченні окремих питань навчальної дисципліни;

 

-   рекомендації щодо використання матеріалів НМК;

-   рекомендації щодо роботи з літературою;

 

-   поради з підготовки до поточного, проміжного та підсумкового контролю;

-   тести;

-   роз'яснення до виконання домашніх завдань (приклади завдань та їх рішень).

 

4. ВИДИ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

 

Залежно від специфіки дисциплін викладач може запропонувати студентам різні види завдань самостійної роботи:

-   переробка інформації, отриманої безпосередньо на аудиторних заняттях;

-   робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

-   самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

-   робота з довідковою літературою;

-   написання рефератів, повідомлень;

 

-   творче завдання (доповіді, проекти, тощо);

-   виконання підготовчої роботи до ЛР та ПЗ;

-   виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань;

 

-   виконання окремих тем курсових проектів;

 

-   підготовка письмових відповідей на проблемні питання;

-   виготовлення наочності;

 

-   підбір власної бібліотеки літератури з питань майбутньої фахової дисципліни. Викладач не обмежується у виборі інших завдань до самостійної роботи при

відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі дисципліни.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1.   Контрольні заходи включаються в підсумковий і поточний контроль знань студентів.

 

5.2.       Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять.

 

5.3.  Форми поточного контролю:

 

-   усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції (5-10 хв.) з оцінюванням відповідей студентів;

 

-    письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв.), відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позаурочний час;

 

-    фронтальний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв.), проводяться на початку семінарських, практичних чи лабораторних занять;

 

-  перевірка домашніх завдань;

 

-  перевірка набутих вмінь на практичних та лабораторних заняттях;

 

-  тестова перевірка знань студентів;

-  інші форми.

 

5.4.         Виконання окремих завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні лабораторних та практичних занять, при проведенні семінарів.

 

5.5.     Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальним робочим планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль.

5.6.  Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються

в   журналі обліку навчальних занять груп.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20