Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

                 Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 


 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних

працівників   в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 


                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

Н.В. Кручинська, зав.метод. кабінетом

     

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних

працівників технікуму

 1. 1.     Загальна частина

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі складене згідно ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,затвердженогоНаказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24 січня 2013 року № 48.

Стажування викладачів та майстрів Ржищівського індустріально-педагогічного (далі- технікум) може бути здійснене з відривом або без відриву від виробничої (викладацької) діяльності.

Направлення на стажування викладачів, майстрів здійснюється відповідно до наказу директора, згідно з річними планами, та у відповідності до цього Положення.

Корективи у навчальне навантаження викладачів, які направлені на стажування, їх тимчасова заміна (за необхідності), оплата вирішується згідно з діючими нормативними документами. Педагогічне навантаження працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період може бути закріплене за іншим педпрацівником або особою на умовах строкового трудового договору (контракту).

Направлення на стажування викладачів без відриву від виробництва здійснюється відповідно до наказу директора, на підставі індивідуального плану стажування, затвердженого директором технікуму та керівником підприємства, установи, організації, де викладач проходитиме стажування.

Може бути врахована пропозиція циклової комісії про стажування в організації, установі за профілем навчальної дисципліни.

Відповідно до п.1.8. Положення про атестацію педагогічних працівників

(1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Для педагогічних працівників вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації підвищення кваліфікації може проходити у формі стажування.)

вважати основною формою підвищення кваліфікації педагогічних працівників стажування, яке проводиться у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Спираючись на п. 1.1. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,навчання педагогічних працівників(кваліфікаційноїкатегорії спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії)

може здійснюватись у технікумі.

 

Документальне оформлення стажування наступне:

 

1. Заява педагогічного працівника на ім’я директора технікуму про направлення на стажування (Додаток 1). На цій підставі та на основі погодження термінів стажування за місцем його проходження приймається наказ директора про вихід педагогічного працівника на стажування та видається направлення на стажування (Додаток 2).

 1. На період стажування укладається індивідуальний план стажування із відповідним затвердженням (Додаток 3).
 2. Результати стажування затверджуються наказом директора технікуму після надання педагогічним працівником Довідки (Додаток 4) або Свідоцтвапро проходження стажування.
  1. 2.  Методичні рекомендації щодо проведення стажування
  2. Головною метою стажування є сприяння систематичному підвищенню професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу: оновлення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок за спеціальністю; засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в інноваційній освітній діяльності, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, підвищення інтелектуального і культурного рівня.
  3. Стажування педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників, Методичних рекомендацій з організації та проведення стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених Наказом МОН України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48.
  4. Направлення на стажування викладачів здійснюється відповідно наказу директора, згідно з річними планами.
  5. Стажування відбувається на підприємствах, в організаціях, наукових установах, закладах освіти України.
  6. Стажування проводиться загальним терміном один місяць, зміст та строки визначаються індивідуальним планом стажування, що розробляється з урахуванням програми стажування за погодженням із підприємствами, організаціями, науковими установами, навчальними закладами, де буде проводитись стажування (додаток 3).
  7. Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт в технікум   та підприємству, організації, науковій установі, навчальному закладу, де проводилося стажування.
  8. Захист результатів стажування здійснюється на засіданні циклової комісії технікуму, яка приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про стажування.
  9. За результатами стажування стажисту видається свідоцтво або довідказ підприємства, організації, наукової установи, де проводилось стажування, для подання в технікум (довідка – додаток 4).
   1. Зміст програми стажування:

9.1. Програма стажування формується відповідно до завдань, які ставляться перед стажистом, і може передбачати:

– розробку навчально-методичних матеріалів для використання в навчальному процесі;

– самостійну теоретичну підготовку;

– набуття знань, умінь та навичок з інноваційних технологій агропромислового виробництва, освітньої сфери;

– набуття професійних і організаторських навичок;

– вивчення нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу, якщо стажування проходить у вищому навчальному закладі;

– виконання функціональних обов'язків посадових осіб в якості дублера або тимчасово виконуючого обов'язки;

– вивчення технологій індивідуалізації освітньої діяльності;

– вивчення найновіших досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку;

– освоєння методики проведення наукових досліджень;

– надання науково-технічної, консультаційно - дорадчої, освітньої допомоги підприємствам, організаціям, науковим установам та навчальним закладам, де здійснюється стажування.

9.2. Зміст програми стажування може враховувати пропозиції стажистів та провідних фахівців галузі підприємств, організацій, наукових установ і навчальних закладів за місцем стажування.

9.3. Стажування може бути обмежене однією темою (аналіз виробничої і фінансової діяльності організації, ведення фінансової звітності, вивчення нових технологій сільськогосподарського виробництва, вивчення досвіду господарювання перспективних господарств, новітні методи і засоби навчання, технології індивідуалізації освітньої діяльності, методики аналізу навчально-методичної роботи за відповідною навчальною дисципліною тощо).

9.4.       Зарахування викладачів на стажування затверджується наказами керівника підприємства, організації, наукової установи, навчального закладу.

9.5.   Стажування завершується підведенням підсумків і оцінюванням рівня набутих знань, умінь та навичок незалежно від того, чи є воно складовою частиною програми навчання чи самостійним видом додаткового професійного навчання як на самому підприємстві, організації, науковій установі, навчальному закладі, так і на засіданні циклової комісії технікуму.

9.6. Стажист зобов'язаний:

– своєчасно прибути на стажування;

– проходити стажування відповідно до програми стажування, вести необхідну документацію;

– розробити навчально-методичні інформаційні матеріали щодо інноваційних технологій в агропромисловому комплексі та освітній сфері для використання їх у педагогічній діяльності;

– підготувати звіт про виконання програми стажування та захистити на засіданні циклової комісії.

 

Додаток 1 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників технікуму

 

 

Директору Ржищівського ІПТ

___________________________

(прізвище та ініціали директора)

___________________________

                             (ПІБ, посада педагогічного працівника)

 

 

З А Я В А

про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

 

Прошу направити мене відповідно до плану-графіка на підвищення кваліфікації (стажування) в __________________________________________

(найменування вищого навчального закладу, наукової, навчально-наукової,

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

іншої установи, підприємства, організації)

 

із “___” _________20__ року до “___” _________20__ року.

 

 

Мета підвищення кваліфікації (стажування) – ______________________

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

До заяви додається:         витяг з протоколу засідання циклової комісії.

 

 

“___” _________20__ року                                                                                   ________________

 

(підпис)

 

Додаток 2 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників технікуму

 

_________________________________

(найменування закладу, в якому здійснюватиметься

 

_________________________________

підвищення кваліфікації (стажування))

 

Направлення

на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного працівника

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

 

який/яка працює в (на) ______________________________________________

(найменування структурного підрозділу, (найменування вищого навчального закладу)

 

 

Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________

 

Посада ____________________________________________________________

 

Перелік навчальних дисциплін, що викладає педагогічний працівник

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Загальний стаж роботи ______________________________________________

 

Педагогічний стаж _____________________________

 

Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації (стажування) _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Місце проживання, телефон __________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Просимо     зарахувати     на      підвищення     кваліфікації      (стажування)      з     “___”

 

_____________20__ року по “___” ____________20__ року.

 

Директор     ______________ ________________

 

(підпис)                                    (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 3

 

 

до Положення про підвищення кваліфікації та

 

 

стажування педагогічних  працівників коледжу

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Керівник підприємства,

Директор Ржищівського ІПТ

(організації, установи),

 

де буде здійснюватись стажування

 

 

____________ _______________

____________ _______________

підпис

П.І.Б.

підпис

П.І.Б.

"__" _________ 20___ р.

"__" ___________ 20__ р.

 

Індивідуальний план стажування

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_________________________________________________________________

(спеціальність викладача)

 

Назва місця стажування: _________________________________________

Термін стажування: ______________________________________________

 

Форма стажування: без відриву від роботи, з відривом від роботи Тема стажування:

Програма стажування

 

Напрям стажування: професійно-педагогічний /ППН/ науково-теоретичний /НТН/ виробничий /ВН/

 

Мета – (що нового стажист повинен запровадити в діяльність технікуму, відділення, циклової комісії за наслідками стажування, які знання, уміння та навички).

 1. Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Питання інноваційних технологій на виробництві та в освітній сфері

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Перспективний педагогічний досвід

__________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 1. Перспективний досвід виробництва

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Питання для практичного засвоєння

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Примітка.Схема Індивідуального плану примірна.За необхідності рішенням цикловоїкомісії до неї можуть бути внесені уточнення, зміни і доповнення.

 

Додаток 4 до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників коледжу

 

 

ДОВІДКА про підсумки стажування

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові стажиста)

 

_________________________________________________________________

(посада, місце роботи стажиста)

 

_________________________________________________________________

(спеціальність за освітою)

 

у період із _________________ 20__ р. до _______________ 20__ р. стажувався на ___________________________________________________

 

(підприємство, організація, установа, де проводилося стажування)

 

План стажування (з програми

Стислий відгук організації, де

стажування)

проводилося стажування

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник організації

(посада)                                      (підпис)             ________________________

 

(прізвище, ініціали)

 

М.П.


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20