Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 


 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відкриті заняття  в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 


                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


 

 

Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

     

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


Загальні положення

 

Положення про відкриті заняття (заходи) (далі – Положення) розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, Положення про організацію навчального процесу в Ржищівському ІПТ, інших нормативно-правових актів з питань освіти, інших положень, якими регулюється освітній процес у Ржищівському ІПТ та регламентує порядок організації відкритих занять в технікумі, їх планування, підготовку, проведення та оцінювання.

Відкрите заняття (захід) є однією із складових методичної роботи науково-педагогічного працівника, а також компонентом його атестації.

Відкрите заняття або захід – форма управлінського контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача для подальшого їх удосконалення та підвищення рівня навчальних досягнень студентів.

Функції відкритого заняття

Інформаційна –встановлення рівня професійної компетентності тапедагогічної майстерності викладача, а також рівня підготовленості студентів.

Діагностуюча –виявлення основних методів і прийомів,що застосовуютьсявикладачем, їх відповідність цілям заняття, з урахуванням специфіки аудиторії; встановлення причин допущення помилок студентами.

Мотивуюча –стимулювання подальшого удосконалення професіоналізмувикладача і навчальної діяльності студентів.

Навчальна –поширення передового досвіду,виявлення необхідності ташляхів зростання педагогічної майстерності викладача.

Види відкритих занять (заходів)

Відкриті заняття в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі можуть бути проведені у формі: лекції, практичного (семінарського), лабораторного заняття. Залежно від мети та завдань можуть бути проведені відкриті заняття наступних видів:

  1. Планові відкриті заняття (заходи) - відбуваються за графіком циклової комісії
  2. Позапланові відкриті заняття (заходи) – проводяться в рамках обласних методичних об’єднань, певних дисциплін, конференцій, круглих столів, педагогічних читань тощо.

3. Відкриті показові заняття (заходи) - проводиться високоосвіченими викладачами(професорами,доцентами, старшими викладачами) із значним досвідом науково-педагогічного, методичного і організаційного рівня – з метою демонстрації новітніх методик викладання, використання сучасних освітніх технологій.  На такому занятті в обов’язковому порядку повинні бути присутні: завідувач та викладачі відповідного відділення (не менше 3-х членів відділення), представник навчального відділу.

Організація та проведення відкритого заняття

Відкриті заняття (заходи) проводяться за затвердженим графіком проведення відкритих занять (заходів)  цикловими комісіями технікуму.

Графік відкритих занять (заходів) циклової комісії складається на початку кожного навчального року, розглядається та схвалюється на засіданні циклової комісії.

При складанні графіка слід враховувати побажання викладачів щодо теми і дати відкритого заняття (заходу).

В     окремих випадках допускається внесення змін до графіку. У разі хвороби викладача, термінового відрядження, тощо відкрите заняття (захід) переноситься на іншу дату, але не скасовується.

Розробка відкритого заняття (заходу) із зазначенням дати проведення підписується викладачем, головою циклової комісії, методистом технікуму.

Відкрите заняття (захід) вважається таким, що відбулося, якщо на ньому були присутні директор технікуму або заступник з навчальної роботи, методист, голова відповідної циклової комісії, завідувач відділенням, не менше, ніж два викладачі відповідної циклової комісії та інші викладачі.

В    іншому випадку проведене заняття кваліфікується як взаємовідвідування або контрольне відвідування.

Відповідальними за виконання графіку відкритих занять (заходів) є голова відповідної циклової комісії та методист технікуму.

Контроль за виконанням графіку відкритих занять (заходів) покладається на заступника директора з навчальної роботи.

Обговорення відкритого заняття (заходу) відбувається безпосередньо після його проведення із занесенням результатів обговорення до протоколу, який зберігається в матеріалах циклової комісії.

Під час обговорення дається оцінка його результатів, підводяться підсумки та вносяться пропозиції щодо вдосконалення професійного, наукового, методичного та організаційного рівнів проведення заняття. Результати контролю якості проведення занять відображаються у журналі циклової комісії відділення «Журналі взаємних і контрольних відвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри». (пам’ятка рецензенту відкритого заняття наведена у додатку В). Відгук про відкриту лекцію, відгук про відкрите лабораторне (практичне), семінарське заняття оформляється за формою згідно Додатку Д, Е.

Результати проведення відкритого заняття

Навчальна частина здійснює моніторинг виконання Плану проведення відкритих занять викладачами.  

Критерії оцінки педагогічної майстерності

При контролі всіх видів занять варто звернути увагу на:

- відповідність змісту заняття (теми і питань, що її розкривають) робочій програмі дисципліни;

- наявність у викладача плану заняття;

- форми роботи зі студентами (фронтальна, групова, індивідуальна робота);

- правильність підбору викладачем матеріалу для заняття, науковість його викладу;

- зв'язок теорії з практикою (розкриття практичної значимості знань, використання знань на практиці);

- використання викладачем власних розробок з курсу;

- внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки;

- звернення до різних джерел інформації (зі списку основної та додаткової літератури);

- застосування технічних засобів навчання та інформаційних технологій у  ході заняття;

- використання наочного приладдя, дидактичного матеріалу;

- відповідність методів змісту заняття, рівню підготовки студентів, ефективність застосовуваних методів і прийомів;

- використання інноваційних методів навчання; - активізація студентів на занятті, диференційний підхід у роботі з ними;

- організація СРС (тема семінару, вказівка літератури та ін.);

- контроль знань студентів;

- підведення підсумків заняття;

- досягнення поставлених цілей;

- дисципліна й увага аудиторії в ході заняття (концентрація та увага, характер питань, що задаються викладачеві тощо

 Крім загальних питань, характерних для усіх видів занять, при оцінці занять необхідно враховувати спеціальні критерії оцінювання лекційних, практичних і лабораторних занять.

Критерії оцінки якості відкритої лекції

Зміст лекції:

Науковість, доказовість і аргументованість.

Інформативність (відповідність сучасному рівню розвитку науки).

Висвітлення історії питання та різних концепцій.

Використання прикладів, яскравих фактів з практики.

Методика читання лекцій

Дотримання зовнішнього й внутрішнього регламенту занять (початок, кінець, розділи лекції).

Чітка структура лекції й логіка викладання.

Доступність і роз'яснення нових термінів і понять.

Виділення головних думок і висновків.

Використання прийомів закріплення: повторення, підведення підсумків наприкінці питання та всієї лекції.

Керівництво роботою студентів

Акцентований виклад матеріалу лекції (виділення темпом, голосом, інтонацією, повторенням найбільш важливої інформації).

Надання пауз для запису, конспектування; завдання лектора – надати можливість студентам для осмисленого конспектування.

Організація зорового сприйняття матеріалу (запису на дошці, демонстрація ілюстративного матеріалу, використання інформаційних технологій).

Використання прийомів підтримки уваги (риторичні питання, жарти, ораторські прийоми).

Дозвіл задавати питання (коли й у якій формі).

Перегляд конспектів (під час лекції або на семінарських і практичних заняттях).

Контроль засвоєння змісту матеріалу.

Активізація мислення шляхом висування проблемних питань і розв’язку протиріч у ході лекції.

Підтримка дисципліни на лекції.

Лекторські дані

Культура мови (дотримання норм наголосу, вимови, стиль викладу, адекватність матеріалу).

Дикторська майстерність (виразність, чіткість артикуляції, чутність на останніх партах).

Експресивність мови (емоційність, інтонаційне багатство, захопленість предметом).

Ораторське мистецтво (головний індикатор - формування інтересу в аудиторії).

Педагогічний такт (ставлення до студентів з повагою, відсутність образ, визнання своїх можливих помилок).

Уміння встановити контакт.

Результативність лекції

Інформаційна цінність.

Виховний аспект.

Досягнення дидактичних цілей.

Критерії оцінки практичного (семінарського) заняття

Цілеспрямованість: постановка проблеми, зв'язок теорії з практикою, використання матеріалу в майбутній професійній діяльності.

Планування: виділення головних питань, наявність нових видань.

Організація семінару: уміння викликати та підтримати дискусію, конструктивний аналіз усіх відповідей та виступів, обговорення проблем.

Стиль проведення семінару: жвавий, з постановкою гострих питань, що викликаних дискусією, або млявий, не стимулюючий ні думок, ні інтересу.

Відносини "викладач - студенти": поважні, у міру вимогливі, байдужі та ін.

Керування групою: швидкий контакт зі студентами, упевнена поведінка в групі, розумна й рівна взаємодія зі студентами або, навпаки, підвищений тон, робота виключено з лідерами, байдуже ставлення до студентів.

Зауваження викладача: кваліфіковані, узагальнюючі чи без зауважень. Студенти ведуть записи на семінарах: регулярно, рідко, не ведуть.

Критерії оцінки лабораторного заняття

Наявність лабораторного практикуму (методичних вказівок або іншої літератури з проведення лабораторної роботи).

Наявність і підготовка техніки, приладів, устаткування, посуду, реактивів і т.п., необхідних для проведення лабораторної роботи.

Наявність інструкції з техніки безпеки при проведенні роботи.

Проведення інструктажу з ТБ (зосередження уваги на заходах безпеки при проведенні роботи).

Дотримання правил роботи в лабораторії.

Уміння контролювати правильність проведення експериментів протягом роботи (методика проведення, дотримання правил з ТБ, правильність опису процесу, що вивчається, відповідність рівнянь фізичних, хімічних та інших реакцій процесу).

Уміння обробки й подання результатів експерименту, використання методів статистичної обробки результатів, графічного аналізу та за необхідності інших методів обробки результатів (регресійний або кореляційний аналіз).

Уміння підведення підсумків заняття.

Формування навичок оформлення й подання результатів у табличному й текстовому форматі

Оформлення результатів контролю

Усі, хто відвідав заняття, оформляють висновок про якість проведення відкритого заняття, у якому оцінюється рівень його організації, зміст і методика проведення.  Зміст висновку про якість проведення заняття залежить від типу відкритого заняття. Висновок про якість проведення відкритого заняття може містити висновок про можливість рекомендувати/не рекомендувати викладача на ту або іншу вакантну посаду професорсько-викладацького складу. У випадку, якщо за підсумками проведення попереднього відкритого заняття викладачеві були зроблені зауваження, необхідно відзначити, чи були усунуті недоліки.

За підсумками проведення показового заняття у висновку повинні бути надані рекомендації щодо:

- впровадження в практику інших викладачів;

- участі в конкурсах за номінаціями «кращий викладач», «кращий лектор»;

- проведення на рівні ВНЗ майстер-класів, творчих майстерень тощо;

- визначення рейтингу викладача.

У висновку за підсумками проведення пробного заняття надається можливість викладацької діяльності та/або проведення занять з окремої дисципліни. У висновку в обов'язковому порядку викладачеві, що проводив заняття, надаються пропозиції, рекомендації щодо поширення досвіду, вдосконалення теоретичного та методичного рівня проведення занять

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

викладачами відділення_________________на ___________навчальний рік

 

 

 

ПІБ викладача

Дата

Тема та форма

Вид

Примітка

 

 

з/п

 

 

(місяць)

заняття

заняття

(ауд.,

 

 

 

 

 

 

 

 

пара)

 

 

1

 

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділення  ________________

Підпис ___________

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

«__» ____________ 201__ р.

 

Відбудеться відкрите заняття

 

(П.І.Б. викладача)

 

з дисципліни ______________________________________________

 

 

 

на тему: ___________________________________________________

 

 

 

 

Пара __, аудиторія ___, курс___, група ___,

 

 

 

 

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ !!!


Додаток В

ПАМ’ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

У  відгуку на відкрите заняття рекомендується зазначити:

  1. Інформацію:

−          дату проведення; відділення, курс, групу, спеціальність / спеціалізацію студентів, для яких проводилося заняття;

 

−          ПІБ,  науковий  ступінь,  вчене  звання,  посаду  викладача,  який  проводив

заняття;

−          назву   дисципліни;   форма   заняття   (лекція,   практичне,   лабораторне,

семінарське), тему, мету заняття.

−          номер і дату протоколу засідання циклової комісії; дата, підпис рецензента.

 

  1. Якість викладання:

−          професійну компетентність викладача: володіння змістом дисципліни;

 

−          педагогічну кваліфікацію (майстерність) викладача:

 

володіння методикою викладання (дотримання структури проведення заняття); застосування традиційних /інноваційних методів і технологій викладання

 

(оглядова / тематична / проблемна лекція / лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна / тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.); застосування методів контролю (тестування / усне / письмове

 

опитування / перевірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо); використання сучасних комп’ютерних технологій, візуального

 

супроводження (роздатковий, наочно-ілюстративний матеріал, опорний конспект лекцій та ін.); прагнення викликати у студентів інтерес до навчальної дисципліни;

 

взаємозв’язок з аудиторією; підготовленість студентів та ступінь їх активності; доступність, чіткість викладення матеріалу; сприяння розвитку загальних та професійних компетентностей студентів; рівень володіння мовою;

−  особистісні якості викладача: сумлінне ставлення до роботи; дотримання

 

вимог діючих положень організації навчального процесу; вимогливість; тактовність; поважне ставлення до студентів; об'єктивність в оцінці знань студентів; наявність почуття гумору та ін.

3.     Досягнення мети та відповідність навчального заняття вимогам вищої школи.

 

Додаток Д

 

ВІДГУК ПРО ВІДКРИТУ ЛЕКЦІЮ

Прізвище, ім’я, по батькові викладача________________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада______________________________________________

Навчальна дисципліна_____________________________________________________________

Тема ____________________________________________________________________________

Дата________________Група________________Курс___________________________________

Відділення_________________________________________________________________________

Тип відкритого заняття (показове /пробне/конкурсне/планове)__________________________

 

 

Так

Ні

Примітка

Організаційна складова лекції (так/ні)

 

 

 

Наявність плану

 

 

 

 

Наявність конспекту лекцій/навчального посібника тощо

 

 

 

Відповідність робочій програмі

 

 

 

Дотримання регламенту

 

 

 

Використання

сучасних   технічних   засобів   навчання

 

 

 

(вказати)

 

 

 

 

Використання комп’ютерних технологій (вказати)

 

 

 

Рівень підготовки студентів до заняття

 

 

 

Методична складова

 

 

 

Науковість  (використання  останніх  досягнень  в  галузі

 

 

 

науки, технології виробництва тощо)

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки

 

 

 

Зв’язок матеріалу з майбутньою професійною діяльністю

 

 

 

Застосування активних методів навчання (вказати, яких

 

 

 

саме)

 

 

 

 

Завдання щодо самостійного опрацювання

 

 

 

Якість викладення матеріалу (ораторське мистецтво)

 

 

 

Доступність

 

 

 

 

Цілісність  і  логічна  послідовність  (вступ,  основна  та

 

 

 

заключна частини)

 

 

 

Культура мови,

дикція

 

 

 

Взаємозв’язок викладача з аудиторією

 

 

 

Загальна оцінка

Досягнення мети і завдань заняття __________________________________________________

 

Позитивні сторони, рекомендації щодо поширення досвіду_____________________________

________________________________________________________________________________

 

Зауваження, недоліки_____________________________________________________________

Пропозиції ______________________________________________________________________

Посада, вчений ступінь, звання_____________________________________ ________________

підпис відвідувача відкритого заняття         (підпис)                                                             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

 

ВІДГУК ПРО ВІДКРИТЕ

 

ЛАБОРАТОРНЕ/ ПРАКТИЧНЕ/ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

 

(потрібне підкреслити)

Прізвище, ім’я, по батькові викладача__________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада________________________________________________

Навчальна дисципліна_______________________________________________________________

Тема_____________________________________________________________________________

Дата________________Група__________________Курс__________________________________

Відділення_________________________________________________________________________

Тип відкритого заняття (показове /пробне/конкурсне/планове)___________________________

 

ТакНі

Примітка

 

Організаційна складова (так/ні)

 

Наявність плану

 

Відповідність робочій програмі

 

Забезпечення заняття методичними рекомендаціями

 

Дотримання регламенту

 

Облік відвідування студентів

 

Використання обладнання

 

Використання сучасних технічних засобів навчання (вказати)

 

Використання комп’ютерних технологій (вказати)

 

Перевірка знань, умінь та навичок студентів (опитування, тести, вирішення задач, інше)

 

Інструктаж та видача завдань студентам

 

Методична складова

 

Науковість (використання останніх досягнень в галузі науки, технології виробництва тощо)

 

Міждисциплінарні зв'язки

 

Зв’язок матеріалу з майбутньою професійною діяльністю

 

Форми роботи зі студентами (фронтальна/групова/ індивідуальна робота)

 

Застосування активних методів навчання (вказати, яких саме)

 

Активність та правильність дій студентів

 

Допомога викладача студентам при виконанні завдань, надання консультацій тощо

 

Завдання щодо самостійного опрацювання

 

Методика організації самостійної роботи студентів та її ефективність

 

Рівень набуття практичних навичок роботи

 

Загальна оцінка заняття

Досягнення мети і завдань заняття ________________________________________________

Позитивні сторони, рекомендації з поширення досвіду: ______________________________

Зауваження, недоліки___________________________________________________________

Пропозиції ____________________________________________________________________

Посада, вчений ступінь, звання_____________________________________ ________________

 

підпис відвідувача відкритого заняття         (підпис)                                                             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20