Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти  і науки

Ржищівський індустріально-пеадгогічний технікум

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технікуму

 

______________А.Ю.Перегонцев

 

«___»_______________2016р.

 

 

 


                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про надання дозволу на вільне відвідування студентами

У Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгянуто і схвалено

На засіданні педагогічної ради

Протокол №1 від 30 серпня 2016 року

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів

2016


Загальні положення.

 

Дане Положення регламентує питання про надання дозволу на вільне відвідування занять студентам у ДВНЗ «Ржищівський індустріально-педагогічний технікум» з метою створення можливостей для навчання студентів, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття. У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків вільного відвідування занять студентами різних спеціальностей та форм навчання.

 

  1. 1.     Мета і зміст вільного відвідування занять студентами технікуму.

В умовах посилення конкуренції на ринку праці у студента іноді виникає потреба у вільному відвідуванні занять, тому :

1.1      Метою вільного відвідування занять студентами денного відділення є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації самостійного та очного навчання в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання домашніх та класних робіт і завдань як в реальних ринкових так і виробничих умовах, виховання у студентів потреби систематично поновлювати своїх знань та навичок

 

з  творчим підходом до їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Вільне відвідування занять студентами технікуму дозволяється згідно з п. 4.6. Положення про організацію навчального процесу у Державному вищого навчального закладі Ржищівський індустріально-пеадгогічний технікум, затвердженого наказом директора технікуму  від 17» квітня  2014 року

1.2  з метою створення необхідних можливостей для навчання студентів, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття.

 

1.3           Вільне відвідування занять передбачає можливість вільного відвідування студентом лекційних занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу, передбаченого програмою з відповідної навчальної дисципліни. Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) для студента є обов’язковим.

 

  1. 2.     Організація вільного відвідування занять студентами технікуму.

 

2.1     Дозвіл на вільне відвідування занять надається студентам 3-го та старших курсів денної форми навчання та студентам заочної форми навчання, які поєднують навчання з роботою за фахом, мають дітей віком до 3-х років, вагітним та в інших випадках,на підставі відповідних документів(як виключення, студентам першого та другого курсу, у яких проблеми зі здоров’ям).

 

2.2    Для отримання дозволу на вільне відвідування занять студент подає заяву на ім’я директора технікуму за погодженням завідуючого відділенням, в якій вказує причину переходу на вільне відвідування занять (додаток 1) та додає до неї підтверджуючі документи (копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця роботи, витяг із трудової книжки або копію трудового договору, тощо). Дозвіл на вільне відвідування занять на кожен семестр надається розпорядженням по технікуму. (додаток 2).

 

2.3      Після отримання дозволу на вільне відвідування занять, студент складає індивідуальний план роботи над навчальними дисциплінами, який погоджується з викладачами відповідних навчальних дисциплін і завідуючим

відділенням та затверджується заступником директора з навчальної роботи (додаток 3).

 

  1. 3.     Облік та контроль вільного відвідування занять студентами технікуму.

 

3.1   Облік вільного відвідування занять включає проведення попереднього контролю самостійної роботи студентів та перевірки відвідування лабораторних, практичних та інших видів навчальних занять (крім консультацій), які є для студентів є обов’язковими.

 

3.2     Поточний контроль за самостійним вивченням програми з кожної навчальної дисципліни здійснюється відповідно до затвердженого плану роботи відділення.

 

3.3   Студент, який має дозвіл на вільне відвідування занять, бере участь у підсумковій семестровій атестації (заліково - екзаменаційній сесії) на загальних підставах.

 

3.4       Дозвіл на вільне відвідування занять може бути анульований директором технікуму за поданням завідуючого відділенням на підставі заяви студента (за власним бажанням) або у разі невиконання студентом затвердженого плану роботи над навчальними дисциплінами.

 

Додаток 1

 
 

Директору Ржищівського ІПТ

 

Студентки(та)_______________курсу

Денної форми навчання

 

Напряму підготовки (спеціальності)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Групи _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Заява

      Прошу надати мені дозвіл на вільне відвідування занять  у зв’язку народженням дитини (вагітністю, працевлаштування за фахом, тощо).

 

     Копію свідоцтва про народження дитини (довідку з місця роботи, витяг з трудової книжки, копію трудового договору, тощо) додаю

 

 

 

дата                                                                                                             підпис

 

 

Додаток 2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

РЖИЩІВСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

*: 09230 м. Ржищів вул. Шевченка, 93, (: (04573)2-12-45

 

 

 

 

Відділення ___________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

             

______________________                  м. Ржищів                                  №______

 

Про надання дозволу

на вільне відвідування занять

Відповідно до «Порядку надання дозволу на вільне відвідування занять студентам РІПТ», що затверджено наказом директора № від ___.___.20___ р.

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

_______ПІП________,       студенту       денної       форми       навчання

факультету____________напряму підготовки (спеціальності) _______ гр.____

надати дозвіл на вільне відвідування занять у ___ семестрі 20__-20__ н.р. з «__»__20__р. по «__»___20__р. у зв'язку з народженням дитини (вагітністю,

працевлаштуванням за фахом, тощо).

Підстава: заява         ПІП            від «__»________20__р. з візами.

Зав.відділенням                                                       ПІП

 

 

Додаток 3

Ржищівський індустріально-пенадгогічний технікум

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник З НВР ______________

«____»______________________20____

 

(відділення)

ПОГОДЖУЮ

Зав. Відділенням ______________

«____»______________________20____

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Студента___________________ групи

 

 

                                                                    

п/п

Назва дисципліни

Викладач

Назва завдання

Дата контролю

Відмітка про зарахування

Підпис викладача

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлений та зобовязуюсь своєчасно виконувати:

 

 

 

Дата                                                                підпис   ПІБ

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20