Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про   журнал навчальних занять в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30»серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

                                                                                                       

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

     

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


1.  Загальні положення

 

Дане Положення складене відповідно до Закону України «Про вищу  освіту», Закону України «Про освіту», Постанов Кабінету Міністрів України,  Розпорядження МОН України з ведення навчальних журналів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

 

Цим Положенням визначається порядок ведення навчального журналу та оцінювання навчальних досягнень студентів коледжу.

 

2. Порядок ведення навчального журналу

2.1.Загальні вимоги до ведення навчального журналу

 

Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів - це обов’язковий документ Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі-технікум), в якому фіксуються результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

 

 • «Зміст»,
 • «Інструкція з ведення журналу»
 • «Облік проведення занять, їх відвідування та успішність студентів»,
 •  «Виконання курсових робіт (проектів), лабораторно-практичних та графічних робіт»,
 • «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування занять»,
 • «Короткі відомості про студента»
 • «Таблиця відповідності результатів контролю знань студентів»
 •  «Зауваження до ведення журналу».

 

Зразок   журналу  затверджується   наказом    Міністерства    освіти    і    науки

 

України і є єдиним. Термін зберігання журналу – 10 років.

 

На титульній сторінці журналу вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, курс (рік) навчання, професія, навчальний рік.

 

 

Ведення журналу здійснюється викладачами технікуму та кураторами груп. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів/дисциплін відповідно до робочого навчального плану, з урахуванням поділу груп на підгрупи, при вивченні окремих предметів/дисциплін здійснюють завідувачі відділеннями.

На кожний навчальний предмет виділяється необхідна кількість сторінок, залежно від кількості відведених на нього годин. Консультації записуються на наступній сторінці, після розкриття змісту предмету.

 

Класний керівник заповнює:

 

 1. Сторінку «Зміст», де записує назву навчальної дисципліни, відповідно до навчального плану, кількість годин, відведених на вивчення предмету, ставить номер сторінки, на якій починається предмет, записує прізвище, ім’я, по батькові викладача.

 

 1. Сторінку «Короткі відомості про студента», де в алфавітному порядку записує ПІБ  студентів групи, дати народження, стать,  адреси та прізвища батьків.
 2. Сторінку «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування занять», де вказують ПІБ студентів, результати успішності, кількість пропусків за семестр.

 

 

Записи в журналах ведуться державною (українською) мовою, з іноземних мов частково допускається запис змісту заняття та завдання додому мовою вивчення предмету/дисципліни.

 

Записи проводяться синьою пастою чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення, у разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом заступника директора з навчальної роботи і скріплюється печаткою.

Наявність журналу на занятті обов’язкова. У позанавчальний час журнал зберігається в методичному кабінеті.

 

Нб

5

Відсутність студента на занятті позначається літерами «нб». Студент зобов’язаний відпрацювати пропущений матеріал протягом 10 днів (після виходу на заняття). У журналі оцінка за відпрацьований матеріал проставляється в наступній клітинці після «нб».  Наприклад,  

 

Дата проведення занять записується дробом (арабськими числами), чисельник якого буде датою, а знаменник – місяцем поточного року. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінку: «зошит», а не «за зошит», «І семестр», а не «за І семестр».

Оцінки за контрольні, лабораторні та інші роботи виставляються в графі з датою їх проведення.

 

У    кінці кожного семестру і навчального року на лівій стороні форми №2 викладачі виставляють семестрові, річні оцінки навчальних досягнень учнів, а

також роблять запис (на правій стороні) про виконання навчальних планів і програм.

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 12-бальною для предметів загальноосвітньої підготовки та 4-бальною системою для старших курсів і його результати позначаються цифрами відповідно 1–12, 2–5.

У разі неатестації студента робиться відповідний запис н/а.

Студентам, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні семестрових балів робиться відповідний запис зар. (зараховано). Згідно Наказу МОН України №496 від 03.06.2008 р. у випадках, коли студенти звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, навчального предмету «Захист Вітчизни» при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться відповідний запис «зв» (звільнений).

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах. Викладачі української мови і літератури та світової літератури виконують вимоги щодо виконання письмових робіт студентів з загальноосвітньої підготовки і перевірки зошитів згідно з методичним листом МОН України №1/9-301 від 28.04.2006р.

У графі «Короткий зміст заняття», відповідно до робочої навчальної програми навчальної дисципліни, помічається дата проведення заняття, кількість годин, короткий зміст навчального матеріалу, що вивчається на занятті згідно з робочою програмою, домашнє завдання (стисло записується його зміст, параграфи, сторінки підручника, номери завдань тощо), підпис викладача, що підтверджує факт проведення заняття.

Всі години в навчальних журналах нумеруються. При проведенні практичних, лабораторних чи семінарських занять на правій сторінці викладачі повинні чітко вказувати тип проведеного заняття.

На спеціально виділених сторінках, якщо група поділяється на підгрупи, викладачами проводиться облік виконання студентами встановлених навчальним планом і програмами лабораторних, практичних робіт, курсових робіт та проектів. З окремих дисциплін навчального плану передбачено проведення лекційних та семінарських занять викладачем для всієї навчальної групи; такі пари записуються на основній сторінці, де є список всієї групи студентів. При проведенні практичних, лабораторних робіт для цієї ж групи (при розподілі на підгрупи) - друга підгрупа записується на окремо відведеній сторінці журналу. Після проведених лабораторних, практичних робіт  викладач переносить оцінки за виконані роботи на основну сторінку.

Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань студента.

 

 

2.2. Вимоги до виставлення оцінок з предметів загальноосвітньої підготовки студентів

         Основними видами оцінювання навчальних досягнень студентів є поточне та підсумкове (тематичне, диференційований залік) та ДПА.

Оцінювання навчальних досягнень студентів з предметів загальноосвітньої підготовки здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

 

Поточна оцінка виставляється у журнал в колонку з написом, який засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання студента. Один раз на місяць викладачі української мови та літератури, світової літератури, іноземної мови та математики виставляють оцінку за ведення зошита. Оцінку виставляють у графу без дати з надписом «Зошит», а «не За зошит»

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, які підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. Якщо студент був відсутній на заняттях протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований). Оцінки «н/а, 1, 2, 3» вважаються незадовільними та підлягають коригуванню. Після тематичної оцінки виставляється скоригована.

 

Семестрове оцінювання проводиться у вигляді диференційованого заліку, який здійснюється на підставі тематичних оцінок. Ця оцінка може підлягати коригуванню. Процедура коригування оцінки: студент подає директору технікуму у триденний термін після виставлення оцінки письмову заяву про проведення коригуючого оцінювання студента, який виявив бажання підвищити результати семестрового оцінювання, або був н/а, з мотивацією причини або необхідності. Директор   протягом п’яти днів після подання заяви видає наказ про створення комісії та затвердження графіка проведення коригуючого оцінювання.

Підсумкове оцінювання здійснюється на основі залікових або скоригованих семестрових оцінок. Підсумкова оцінка коригуванню не підлягає.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

 

У         разі коригування студентом оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 днів після закінчення поточного навчального року.

 

У     випадку неатестації студента за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (неатестований(а)).

 

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

 

Оцінку з ДПА виставляють у відповідній колонці журналу без зазначення дати. Студентам, які не пройшли ДПА, роблять запис «н/а». Поруч з колонкою «ДПА» у журналі має бути колонка з написом «Апеляційна» без дати. Студентам, які не згодні зі своїми результатами ДПА та звернулися до апеляційної комісії, у цю колонку слід виставити переглянуту оцінку.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень проходить атестацію.

 

2.3. Вимоги до виставлення оцінок з дисциплін освітньо-професійної програми

Оцінювання знань студентів з теоретичної та практичної підготовки відповідно до ОПП здійснюється за національною 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») у формах: поточного, підсумкового, за курсовий/дипломний проект (роботу), залік або екзамен, державну атестацію (ДА).

Вивчення кожної навчальної дисципліни завершується проведенням контрольних заходів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену або диференційованого заліку.

Якщо студент протягом семестру виконав усі види навчальної діяльності, лабораторно-практичні роботи та має позитивні оцінки протягом семестру, то диференційований залік виставляється у навчальному журналі на сторінці у колонку без дати та з надписом угорі «Залік». На сторінці з права у кінці змісту після останнього заняття пишеться «Залік» та вказується дата його проведення.

До семестрового контролю – екзамену студент також допускається, якщо він виконав усі види робіт, завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни. У іншому випадку до складання екзамену такі студенти допускають за умови повного виконання вимог робочої навчальної програми. Екзаменаційна оцінка виставляється у навчальному журналі на сторінці у колонку без дати та з надписом угорі «Екзамен». На сторінці з права у кінці змісту після останнього заняття пишеться «Екзамен» та вказується дата його проведення.

Оцінка «2», не є перевідною та становить академічну заборгованість з навчальної дисципліни.

Студент має право підвищити семестрову оцінку з навчальної дисципліни або ліквідувати академічну заборгованість за семестр шляхом складання (перездачі) диференційованого заліку або екзамену. Дозвіл на складання заліку або екзамену з метою підвищення семестрової оцінки студент отримує у директора технікуму на підставі власної заяви та відповідного наказу по технікуму.

 

 

 

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок та оцінок поетапної атестації. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень студента  з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

 

 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригованасеместрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр.

 

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки студенти,яківиявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із письмовою заявою про проведення відповідного оцінювання, в якій мотивують причину та необхідність його проведення.

 

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання студента.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви.У разі хвороби студента чи інших поважнихпричин термін може бути подовжено.

 

У      разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації, наказом керівника технікуму, створюється комісія в складі голови (директор технікуму або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

 

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичних комісій і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться в письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

 

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

 

У    разі, якщо студенту не вдалося підвищити результати, запис у колонку

Скоригована не робиться.

 

Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.

 

Екзаменаційна оцінка з дисципліни виставляється у колонку з надписом «Екзамен» без зазначення дати.

 

 

 

 

У випадку відсутності викладача, педагогічний працівник, який його заміняє, засвідчує запис власним підписом, під підписом вказує своє прізвище та ініціали.

 

Після закінчення вивчення дисципліни у семестрі або його повного вивчення викладач на правій сторінці після запису усіх проведених занять

 

зазначає: Програмний матеріал виконано повністю в кількості «___» годин, лекцій – «_____» год., лабораторних (практичних) – «____» год., самостійних – «____» год., консультацій – «____» год., залік (іспит) – «_____» год.

Загальна успішність  - _____% , якісна успішність - %. Ставить дату і підпис.

 

На окремо відведених сторінках викладачами здійснюється запис проведених консультацій з предмету/дисципліни у відповідності до педагогічного навантаження.

              

Дисципліни загальноосвітньої підготовки (І курс)

Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

Річна (якщо вивчення дисципліни

буде продовжене

на ІІ курсі)

Підсумкова

 ( якщо оцінка йде

 в атестат)

Дисципліни загальноосвітньої підготовки (ІІ курс)

Тематична

Скоригована

І семестр

Скоригована

ІІ семестр

Скоригована

 

 

Іспит (залік)

Підсумкова

ДПА

Дисципліни освітньо – професійної підготовки

 

І семестр

 

Скоригована

 

ІІ семестр

 

Скоригована

 

Курсова робота

 

Іспит (залік)

 

 

 

 

Підсумкова

 

Контроль за веденням навчального журналу

 

Перевірка завідувачами відділеннями стану ведення навчального журналу здійснюється щомісяця протягом навчального року. В кінці журналу записуються зауваження щодо ведення журналу з зазначенням дати перевірки та прізвища перевіряючого. Викладач ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженням та усунення вказаних недоліків. Контроль за станом ведення навчальних журналів та їх збереженням покладається на завідувачів відділеннями та заступника директора з навчальної роботи.

 

Навчальні журнали не видаються на руки студентам, їх батькам та іншим стороннім особам. Керівник групи, викладач, завідувач відділенням сам повинен знайомити студентів та батьків з успішністю студента.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20