ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
                 
                       
           

 

Провадження освітньої діяльності у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270943 від 02.07.2013 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму  (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та Зареєстровані в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796.

І. Загальні положення

1.1.У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 • вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;
 • вступний іспит - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
 • конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

 

 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;
 • право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до Правил прийому;
 • право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції врейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізаціями окремих спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 Філологія (українська мова; іноземні мови), 274 Транспортні технології (за видами) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного балу. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти;
 • рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізації), що формується відповідно до Умов прийому та правил прийому до Ржищівського ІПТ;
 • співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;
 • технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

 

1.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені педагогічною радою вищого навчального закладу Правила прийому до вищого навчального закладу.(Див.Додаток 1)

 

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, заякими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

 

1.3. Фінансування підготовки фахівців у Ржищівському індустріально-педагогічному закладі здійснюється:

 

 • за рахунок видатків державного бюджету;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • за ваучерами.

 

1.4.Розміщення державного замовлення  в Ржищівському індустріально- педагогічному технікумі шляхом укладення відповідних договорів між навчальним закладом та Міністерством освіти   і науки України.

 

1.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Ржищівському індустріально- педагогічному технікумі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

1.6. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в Ржищівському індустріально- педагогічному технікумі за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

1.7. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Ржищівському індустріально- педагогічному технікумі, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

1.8.Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Усі особи, які здобувають вищу освіту в Ржищівському індустріально- педагогічному технікумі, мають рівні права та обов’язки.

1.9. Прийом до Ржищівського індустріально- педагогічного технікума на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.10. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

 

 

II. Організація прийому до

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

2.1. Організацію прийому вступників до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, який є її головою.(Далі Приймальна комісія). Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим педагогічною радою вищого навчального закладу у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

2.2. Директор Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Ржищівського індустріально-пеадагогічного технікуму.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Ржищівському індустріально-педагогічному технікуму державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов'язані з прийомом до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму , вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників

 до Ржищівського індустріально-педагогіного технікуму

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (з скороченим терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

3.3. Ржищівський індустріально-пеадгогічний технікум має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних фахових випробувань.

3.4.Ржищівський індустріально-педагогічний технікум приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

 

IV. Правила прийому

до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

4.1. Правила прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі - Правила прийому) в 2016 році розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України в 2016 році, і затверджуються педагогічною радою Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму закладу до 15 грудня 2015 року, розміщуються на веб-сайті вищого навчального закладу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

4.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

Правила прийому містять:

 • перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
 • порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями і освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, з переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська, французька мови;
 • перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

Графік роботи приймальної комісії Ржищівського індусріально-педагогічного технікуму  у 2016  році:

 • ·          Понеділок                         з 800 до 1700
 • ·          Вівторок                           з 800 до 1700
 • Середа                                з 800 до 1700
 • Четвер                                 з 800 до 1700
 • ·          П’ятниця                           з 800 до 1700
 • ·          Субота                               з 800 до 1300
 • Неділя  (17.07.2016)            з 800 до 1300
 • Неділя вихідний день крім 17.07.2016
  • порядок і строки прийому заяв і документів;
  • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
  • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом;
  • порядок обчислення конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням суми балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому;
  • умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого «Положення про поселення в гуртожиток Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму»;
  • порядок і строки прийому заяв і документів та строки зарахування, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;
  • порядок проходження медичного огляду вступників в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі відповідно до затвердженого «Положення проходження медичного огляду»  затвердженого директором;
  • наявність/відсутність місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
  • в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі відсутні можливості для навчання осіб з особливими потребами.

Правилами прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму встановлюється:

 • приймальна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання базового рівня складності (або їх копії) з загальноосвітніх предметів:
  • математика;
  • українська мова та література;
  • вага сертифікату з  української мови та літератури становить  40% конкурсного бала, а вага сертифікату з математики становить 50% конкурсного бала;
  • вага середнього бала документа про повну середню освіту в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі  становить 10% конкурсного бала.

На підставі Правил прийому Ржищівський індусріально-педагогічний технікум до 25 грудня2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації.

 


V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до

 Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

5.1.1. Прийом заяв і документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання , вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої світи проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 

вступники на основі освіти

базової

загальної середньої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

20 липня 2016 року о 18.00 годині

 

Строки проведення технікумом вступних випробувань та співбесід

З 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

        не пізніше 12.00 години  28 липня 2016 року

 

Строк вибору вступниками місця навчання

 

      за державним замовленням -   закінчується о 18.00 годині  05 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб  - не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 12серпня 2016року

 

 

5.1.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі , вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти  на денну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що вступають на основі сертифіката ЗНО

27 липня 2016 року о 18.00 годині

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що мають право складати вступні випробування та проходять співбесіду (Див.Розділи VIII,IX)

20 липня 2016 року о 18.00 годині

 

Строки проведення технікумом вступних випробувань та співбесід

З 21 липня до 28липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

      не пізніше 12.00 години  01 серпня  2016 року

Строк вибору вступниками місця навчання

 

      за державним замовленням -   закінчується о 18.00 годині 05серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  - не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 12 серпня 2016 року

 

 

5.1.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Ржищівський індустріально-педагогічний технікум на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник проводиться в такі строки:

 Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованийࠠробітник

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

20 липня 2016 року о 18.00 годині

 

Строки проведення технікумом вступних  фахових випробувань (співбесід)

З 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

        не пізніше 12.00 години  28 липня 2016 року

 

Строк вибору вступниками місця навчання

      за державним замовленням -   закінчується о 18.00 годині 05серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб  - не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години  06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 12 серпня  2016 року

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Ржищівського індустріально-педагогіного технікуму

6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі - заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

6.2. Заява в паперовій формі подається вступником до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність  до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

6.3. Під час подання заяви в паперовій формі до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 •  військовий квиток або посвідчення про приписку-для військовозобов’язаних;
 •  свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016 року;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності).

6.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

6.6. Ржищівський індустріально-педагогічний технікум самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі-  100 балів.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.8. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

6.9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

6.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділи ХІ цих Умов), першочергового зарахування (розділ XII цих Умов) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.12. Приймальна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу в

 Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали  з двох предметів: математика та українська мова та література.

7.2.Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у Додатку до цих Правил.

7.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, X, XVIII цих Правил.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів: української мови (диктант) та математика (тести).

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

7.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі мають право особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання).

8.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

ІX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

9.1. Для проведення вступних екзаменів в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі.

9.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

9.3. Результати вступних екзаменів які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Ржищівським індустріальним-педагогічним технікумом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму та в приймальних  комісіях.

9.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

8. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

10.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. Зарахування поза конкурсом в

Ржищівський  індустріально-педагогічний технікум

11.1.  Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

11.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. В Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі гарантований обсяг місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом складає  2 %.

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІІ. Право на першочергове зарахування до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

12.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладіу мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.


XШ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

до Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму

13. 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

XIV. Надання рекомендацій для зарахування до Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк:

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

в   Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом V цих Правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу).

Між строками, встановленими в розділі V цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІІ. Наказ про зарахування до

Ржищівського індустріально-пеадгогічного технікуму

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі  V цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XIX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

XVІІІ. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступниківв Ржищівському індустріально-пеадгогічному технікумі

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Ржищівського індустріально-пеадгогінчого технікуму

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Порядок акредитації працівників ЗМІ в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі:

1. Акредитація представників ЗМІ здійснюється Приймальною комісією Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму. Мета – створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб.

2. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії технікуму на офіційному бланку ЗМІ за підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

У заяві вказуються:

а) повна назва ЗМІ, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреса редакції, номера телефонів і факсів редакції;

б) ПІБ головного редактора ЗМІ;

в) ПІБ працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується та їхня належність до творчих або технічних працівників;

г) поштова адреса, номер контактного телефону, електронна адреса особи, акредитація якої запитується;

д) термін запитуваної акредитації.

До заяви додаються:

а) фото кожної особи, вказаної в заяві;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ.

Заявка на акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до Приймальної комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.

 

 ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 

Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622  «Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» внесено зміни до правил прийому Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму:

У розділі  І. Загальні положення

1)  по всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами «державним замовленням»;

2) у розділі І:

у пункті 1:

абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;»;

в абзаці дев’ятому слова «(українська мова; іноземні мови)» виключити, цифри «274» замінити цифрами «275», слова «молодшого бакалавра та» виключити;

у пункті 3:

абзац два після слів «юридичних осіб» доповнити словами «(на умовах контракту);

пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.»;

пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.».

5) у розділі IV:

у пункті 2:

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

«вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників;».

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Назви освітніх програм самостійно визначаються вищими навчальними закладами, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей та спеціалізацій. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов.».

6) у розділі V:

Пункт5.1.2  викласти в такій редакції:

 « Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Умов, закінчується о 18.00 годині                 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а  вступні іспити − з 21 до 27 липня.

Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. 

Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.»;

 

Прийом заяв і документів у паперовій формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти  на денну форму навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що вступають на основі сертифіката ЗНО

27 липня 2016 року о 18.00 годині

 

Строки проведення технікумом вступних випробувань

З 21 липня до 27  липня 2016 року

Строки проведення технікумом співбесід

З 21 липня по 24 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

для тих хто складав іспити за квотами

відповідно до розділу VIIІ цих Правил

не пізніше 12.00 години 25 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

для тих хто складав ЗНО

 

   

 

  не пізніше 12.00 години  01 серпня  2016 року

Строк вибору вступниками місця навчання (для тих хто вступає на основі ЗНО)

 

      за державним замовленням -   закінчується о 18.00 годині 05серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  - не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників, які вступають на основі ЗНО

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 12 серпня 2016 року

 

6) у розділі VI:

у пункті 4:

в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

пунк 6.8 виключити;

у пункті 11 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

7) у розділі VII:

пункт 2 викласти в такій редакції:

 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 4 до цих Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;         

у пункті 5:

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.»;

доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

8) у розділі VIII:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.»;

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.»;

9) пункт 3 розділу Х викласти в такій редакції:

«3. Вищий навчальний заклад оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.»;

10) розділи ХІ, XII викласти в такій редакції:

«XІ. Зарахування в межах встановлених квот

1. Право на зарахування на основі базової та  повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 - 3 розділу VIII цих Правил.

2. Квоти встановлюються Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.

3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XII. Право на першочергове зарахування

1. Право на першочергове зарахування до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.»;

11) у розділі ХІІІ:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«вступники, які мають право на зарахування за квотами;»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.»;

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

«зарахування за квотами або співбесідою;»;

12) у пункті 1 розділу XІV:

 Абзац перший викласти в такій редакції «вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування визначені цими Правилами прийому.

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти його у такій редакції:

«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.»;

13) додаток 4 до Првил  викласти в новій редакції, що додається;

14) доповнити Правилами додатком 5, що додається.

 

 

 

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Правила прийому.
Joomla Templates by Wordpress themes free