Про організацію вступних іспитів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Категорія: Нормативні документи
Створено: П'ятниця, 18 грудня 2015

Міністерство освіти і науки України

 

Ржищівський індустріально-педагогічний  технікум

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Голова приймальної комісії,

 

Директор Ржищівського ІПТ

 

_______________А.Ю.Перегонцев

 

« ___»  ______________ 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію вступних іспитів

у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

в 2016 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів – 2016

 

 

Положення про організацію вступних іспитів у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі  в 2016 році (далі – Технікум), розроблено відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Правил прийому до Технікуму у 2016 році (далі – Правила прийому ), затверджених 27 листопада 2014 року, Примірного положення  про приймальну комісію вищого навчального закладу  України,  Положення про приймальну  комісію Технікуму та регулює процедуру підготовки, організації й проведення співбесід, вступних (фахових) іспитів і визначає порядок та критерії їх оцінювання.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробуванняперевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу або фахового іспиту;

вступний іспитоцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний балпідсумкова сума балів вступника, яка складається з результатів оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових іспитів та інших показників, передбачених цими Правилами;

конкурсний предметнавчальний предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Технікуму;

співбесіда перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне  рішення                         стосовно рекомендації /не рекомендації вступника до зарахування;

1.2.         Для організації та проведення вступних іспитів в Технікумі відповідно до Положення про Приймальну комісію Технікуму створюються предметні екзаменаційні комісії, комісії для проведення співбесід, фахові атестаційні комісії.

1.3.         Для проведення вступних іспитів Технікумом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів встановленої форми.

1.4.   Розклад вступних іспитів, що проводяться Технікумом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними  освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ

іспитів

2.1.         Форма вступних іспитів у Технікумі і порядок їх проведення визначається кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста  на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

2.2.         Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, комісії для проведення співбесід щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Технікумом екзаменаційні білети, тестові завдання тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

2.3.   На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і
доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно,
найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

2.3.   Іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться з кожним вступником комісією у складі не менше ніж двох членів комісії, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відзначають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день їх проведення.

2.4.         Вступні творчі конкурси приймаються комісією у складі не менше ніж двох членів відповідної комісії.

2.5.         Бланки аркушів вступного іспиту, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії технікуму, який видає їх голові відповідної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком вступного іспиту.

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником й членами відповідної комісії.

2.6.         Під час проведення вступних іспитів забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного іспиту сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він позбавляється права складати іспит, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника представник відповідної комісії вказує причину позбавлення права складати іспит та час.

2.7.         Вступники, які не з’явились на вступний іспит без поважних причин у визначений розкладом час, до участі в подальших випробуваннях та конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

2.8.         Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

2.9.         Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової роботи. У випадках, коли під час шифрування екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної    (екзаменаційної    або    фахової    атестаційної)    комісії,     додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки екзаменаційних робіт, разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування робіт, передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

2.10. Перевірка екзаменаційних робіт проводиться тільки у приміщенні Технікуму членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

2.11.    Перевірені роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

2.12.    Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в Технікумі.

2.13.    Перескладання вступних іспитів не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

2.14.    Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої  на вступному іспиті в Технікумі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто    не    пізніше    наступного    робочого    дня    після  оголошення  екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції визначено Положенням про Апеляційну комісію Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму та повинен бути оприлюднений і доведений до відома вступників до початку вступних іспитів.

 


 

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ

іспитІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 

3.1.                    Технікум проводить вступні іспити для вступників на основі базової загальної середньої освіти на ОКР молодшого спеціаліста з конкурсних предметів, визначених у додатку 5 Правил прийому Технікуму у письмовій формі за тестовими технологіями із застосуванням комп’ютерної техніки.

3.2.                    Технікум проводить вступні іспити на основі повної загальної середньої освіти на ОКР молодшого спеціаліста для вступників, визначених в п. 8.1. Правил прийому Технікуму з конкурсних предметів визначених у додатку 5 Правил прийому Технікуму.

3.3.                    До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі  за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів , належать особи, визначені у п. 8.1 Правил прийому Технікуму (Коледжів).

3.4.                    Для вступників на основі базової і повної загальної середньої освіти вступні іспити проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Тривалість складання такого іспиту не може перевищувати 1,5 години (для напрямів (спеціальностей) природничо-математичного спрямування - 2,5 години). Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі вступного іспиту складає не менше 4.

3.8. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів і зараховуються замість балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання із відповідних конкурсних предметів (додаток 5 Правил прийому Технікуму (Коледжів)). При вступі на ОКР молодшого спеціаліста, вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із конкурсних предметів складає не менше 100 балів.

3.9. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями :

№ з/п

Правильні відповіді, %

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

1.

0

0

2

2.

5-10

2-1

3

3.

15-20

4-3

4

4.

25-30

6-5

5

5.

35-40

8-7

6

6.

45-50

10-9

7

7.

55-60

12-11

8

8.

65-70

14-13

9

9.

75-80

16-15

10

10.

85-90

18-17

11

11.

95-100

20-19

12

 

3.10. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі (диктант). Згідно з діючими нормами оцінювання знань і вмінь абітурієнтів з української мови диктант оцінюється, виходячи з таких критеріїв:

Оцінка

Кількість допустимих помилок

«11» (одинадцять)

0

«10» (десять)

1 (негруба)

«9» (дев’ять)

2

«8» (вісім)

3

«7» (сім)

4

«6» (шість)

5-6

«5» (п’ять)

7-8

«4» (чотири)

9-10

«3» (три)

11-12

«2» (два)

13-14

«1» (один)

15-16 і більше

 


 

3.11. Критерії оцінювання вступного іспиту для вступників на основі повної загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими завданнями :

№ з/п

Правильні відповіді, %

Кількість балів

1.

1-8

101-108

2.

9-17

109-117

3.

18-20

118-120

4.

21-27

121-127

5.

28-37

128-137

6.

38-46

138-146

7.

47-56

147-156

8.

57-65

157-165

9.

66-75

166-175

10.

76-84

176-184

11.

85-94

185-194

12.

95-100

195-200

 

ІV. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ іспитівНА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО ОКР, КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

4.1Технікум проводить фахові вступні іспити для вступників, визначених у п. 3.3  Правил прийому Технікуму.

4.2. Програмові вимоги для проведення фахових іспитів та екзаменаційні білети готуються головами комісій для проведення фахових іспитів в Технікумі та затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому заяв вступників.

4.3. Для вступників, відповідно до п.3.3. Правил прийому Технікуму, фахові іспити проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із фахового іспиту складає не менше 100  (за 200-бальною шкалою).

4.4.Критерії  оцінювання знань  на фаховому вступному іспиті  при прийомі на навчання на основі ОКР «кваліфікований робітник»  описані в програмах фахових іспитів за відповідними напрямами підготовки.

 


 

V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД  ТА  КРИТЕРІЇ  ЇХ

ОЦІНЮВАННЯ

5.1.Технікум проводить вступні іспити у формі співбесіди для вступників відповідно до п.11.1 та 11.4 Правил прийому Технікуму (Коледжів), з конкурсних предметів визначених у додатку 5 Правил прийому Технікуму (Коледжів).

5.2.Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

5.3.Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання та які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими за передбачені Правилами прийому Технікуму (Коледжів), мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

5.4.Співбесіда проводиться з профілюючих предметів, визначених додатком 5 Правил  прийому  Технікуму (Коледжів),  відповідно до напряму підготовки

(спеціальності) на який (яку) вступає вступник. Програма співбесіди відповідає програмовим  вимогам  із  загальноосвітніх дисциплін.

5.5.Програмові вимоги для проведення співбесід готуються головами комісій для проведення співбесід в Технікумі і затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці до початку прийому заяв вступників.

5.6.Поставлені на співбесіді запитання та відповіді на них записуються вступником до аркуша співбесіди . Після закінчення співбесіди в ньому проставляється екзаменаторами кількість набраних балів. Листок, після завершення співбесіди, підписується вступником та екзаменаторами.

57.Результати співбесіди з вступниками оцінюються за 5-бальною шкалою.

5.8.Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів за співбесіду складає не менше 3 бали у 5-бальній шкалі.

         


 

 5.9.    Таблиця перерахунку з 5-бальної шкали у 12-бальну шкалу:

№ з/п

5-бальна шкала

12-бальна шкала

1.

1-2

3

2.

3

6

3.

4

9

4.

5

12

       

5.10.Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

5.11.Аркуші співбесід зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості.

5.12.Листки співбесіди осіб, зарахованих до Технікуму зберігаються у їх особових справах, а осіб не зарахованих до Технікуму - знищуються за актом через один рік після закінчення вступних іспитів.

5.13.Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом співбесіди .

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму 

(протокол № _  від _ __________ 2016 р.)

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ів)]
Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Про_організацію_вступних_іспитів.
Joomla Templates by Wordpress themes free