Міністерство освіти і науки України

 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Голова приймальної комісії,

Директор Ржищівського ІПТ

_______________А.Ю.Перегонцев

«___» грудня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію

 Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

Педагогічної ради

Протокол № 3 від 09 грудня 2015 року

 

 

 

 

Ржищів

2015

 

І. Загальна частина

 

1.1.   Приймальна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі – Приймальна комісія, далі - Технікум) – робочий орган Технікуму, передбачений частиною першою статті 38 Закону України « Про вищу освіту» (далі - Закон), що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому) , Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі – Правила прийому), Статуту Технікуму та положення про Приймальну комісію Технікуму (далі – Положення).

1.2.   Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Технікуму, який є головою комісії. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Технікуму до початку календарного року.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник (заступники) голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії ;
 • представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора Технікуму або керівник структурного підрозділу ( завідувач відділення).

1.3.   Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Технікуму.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

1.4.   До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Технікуму у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Технікуму.

1.5.   Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • відбіркова комісія (відбіркові комісії) – у разі потреби;
 • апеляційна комісія.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій підписується директором Технікуму не пізніше 1 березня.

1.6.   Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

1.7. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту 1 розділу IХ Умов прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

 1.8. Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Технікуму, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Технікуму та вчителів системи загальної середньої освіти Київської області, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід в Технікумі. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

1.9.   Відбіркові комісії утворюються для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією.

1.10. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1.   Відповідно до Правил прийому, Статуту Технікуму, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада Технікуму відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2.   Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Технікуму;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • в установленому порядку подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • координує діяльність усіх структурних підрозділів Технікуму щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті Технікуму цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників. Факт участі членів Приймальної комісії у засіданні засвідчується їх підписами у листах реєстрації присутності.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії. В протоколах відображаються кількісні результати голосування по кожному питанню порядку денного.


IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв (додаток 1) та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Технікуму або печаткою відповідного структурного підрозділу Технікуму журналі реєстрації заяв вступників (додаток 2), в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місце проживання;
 • стать, дата народження;
 • найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту:
 • номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;
 • пріоритет заяви;
 • інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції)

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка (додаток 3) про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника, технічного секретаря), скріплена печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

3.2.   Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

3.3.   Для проведення вступних іспитів Технікумом формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів встановленої форми ( додаток 4).

3.4.   Розклад вступних іспитів, що проводяться Технікумом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

4.1.    Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Технікумом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у Технікумі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2.    На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

4.3.    Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета ( дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4.4.    Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Технікум у
випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

4.5.   Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії технікуму, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6.   Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури: диктант 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування 1 - 2,5 години (залежно від спеціальності).

4.7.Під час проведення вступних іспитів забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8.   Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9.   Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Технікуму членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії
здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він
додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124(100) балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14.   Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в Технікумі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань на інформаційних стендах Приймальної комісії і сайті Технікуму.

V. Зарахування вступників

5.1.    Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії (в межах ліцензованого обсягу).

5.2.    Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

5.3.    Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів , письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Технікуму, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

5.4.    Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Технікумі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.5.   Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).

5.6.   На підставі рішення Приймальної комісії директор Технікуму видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється .

5.7.   Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до Технікуму.

5.8.   Після видання директором Технікуму наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.9.   Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

5.10. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради Технікуму.

5.11. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських та інших організацій, політичних партій та рухів не допускається.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

(протокол № 3 від 09 грудня 2016 р.)

 

       По всьому тексту Положення про приймальну комісію Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму розробленого відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798,  та затверджених Педагогічною радою від 09 грудня  2015 року протокол № 3  слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».    

 

 

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Про_приймальну_комісію.
Joomla Templates by Wordpress themes free